Blogg

Sida 2

Tips om skiljeförfarande

24 mar 2020

När man vill lösa en konflikt men kanske inte vill gå hela vägen till domstol för att få det löst, då kan man välja att ta hand om den saken på andra sätt utan att behöva ta till en rättslig process.

Förmodligen så är det inte alla som vet vad det innebär med ett skiljeförfarande, eller ens vad det är för någonting. Enkelt förklarat så kan man säga att ett skiljeförfarande kan man ta till om man har en tvist som behöver lösas, men man inte vill ta saken till domstol. För att slippa långa och utdragna, rättsliga förhandlingar så kan man istället lösa saken genom ett skiljeförfarande. Det är många som väljer att göra på det viset just på grund av att det ofta går snabbare att genomföra än om man tar allt genom domstol. Skiljeförfarande är en privat metod att använda sig av vid lösning av olika tvister. De personer som utses att lösa tvisten kallas för skiljemän. De parter som är inblandade styr själva över vilka handlingar som ska medverka i skiljeförfarandet.

Fördelar med att lösa tvister genom skiljeförfarande

När man kommit överens om hur saken ska lösas så skriver man upp ett avtal där båda parter skriver under att de har kommit överens i sak. Om man väljer att ta saken vidare till domstolsförhandlingar så kommer ärendet att bli offentligt för vem som helst att läsa om. Genom att istället använda sig av ett skiljeförfarande så kommer allting att ske privat och allting sker under sekretess. En annan stor fördel med denna typ av lösning är att det går mycket snabbare med förhandlingarna än om man hade varit i domstol och försökt lösa saken. Skiljemännen som utses att vara med vid förfarandet har ofta en specialistkompetens inom området, vilket väldigt sällan är fallet i en domstol.

Nackdelen är den stora kostnaden

Skiljemännen som är med under förfarandet utses av de parter som är inblandade i tvisten. Det kan vara vem som helst egentligen, men gärna någon som har kunskap nog att klara av uppgiften. Största nackdelen med att använda sig av skiljemän och ett skiljeförfarande är kostnaden. Det är ofta väldigt höga arvoden som ska betalas ut till parternas skiljemän, och det är de två parterna som själva får betala ut dessa. Man kan även använda sig av skiljemän när man upprättar andra juridiska avtal, som testamente till exempel. Det behöver inte handla om en tvist. Läs mer om skiljeförfarande på denna sida: https://www.skiljeförfarande.se

Ta nästa steg med entreprenadjuridik

15 mar 2020

Vad är entreprenadjuridik och varför ska du utbilda dig inom det? Det kan öppna nya möjligheter för dig och ditt företag. Här kommer en beskrivning för dig som vill förstå vad det handlar om.

Entreprenadjuridik handlar om lagar och regler gällande entreprenader och även de olika upphandlingar som sker i samband med projektet. Vid uppgörelsen av ett löfte från företaget att utföra ett projekt på inom en bestämd tid, kan det bli många tvister om detta inte görs på rätt sätt. Det uppstår lätt otydligheter i kontrakt och liknande och därför är det viktig att någon vet vad som ska göras. En entreprenadjurist blir utbildad inom just detta och vet vilka lagar och regler som ska följas, hur kontraktet upprättas på rätt sätt och vad ett löfte innebär.

Slipp bråk och tvister

Vid ett projekt som innefattar hantverkare, till exempel bygg, el, vatten eller avlopp måste reglerna vara tydliga med vad och var dessa får vara samt göra. Det kan lätt uppstå irritation hos både arbetarna och de boende. Finns det däremot en entreprenadjurist på plats kan denna hjälpa till att förtydliga vad som är rätt och fel. Med kunskapen om de lagar och regler som finns kan dessa bråk undvikas, ingen av parterna kan säga att de har rätt om en lag säger tvärtemot. Då får de överklaga och det blir en väldig process. Men här kan en jurist vara lösningen. Alla slipper onödigt bråk och negativitet i arbetet och alla kan hålla sig till sitt. Se till att det blir rätt från början så kommer alla bli nöjda med resultatet.

Entreprenadjuridik ger extra möjligheter

När du är en färdigutbildad entreprenadjurist kan du få jobb på olika advokatfirmor, eller varför inte starta eget? Du ges chansen att utvecklas som människa och du kan hjälpa människor på ett annat sätt än tidigare. Har du dessutom arbetat som hantverkare så vet du hur jobbet ser ut och vilka svårigheter man ställs inför. Du har säkert själv anlitat en firma för renovering eller liknande och ställts på den sidan linjen också. Du vet då hur det känns att gå i bådas skor och kan genom ditt nya arbete vara den som reder ut problemen. Nya dörrar öppnas och du klättrar allt högre upp på karriärstegen. Med ett jobb du säkert kommer älska, kan du sprida din nya positiva energi till vänner och familj. Livet blir helt enkelt bättre på alla sätt.

Kan jag bo kvar som hyresgäst efter en bostadsrättsombildning?

20 feb 2020

Det blir allt vanligare att hyresrätter ombildas till bostadsrätter. En fråga som därmed ofta uppkommer är ”Kan jag bo kvar som hyresgäst efter en bostadsrättsombildning?

För att en bostadsrättsförening ska skapas krävs först en omröstning bland de boende. Men det krävs inte 100 % majoritet vilket innebär att ombildning kan ske mot vissa boendes önskan. De har i detta fall valet att bo kvar i sin lägenhet ändå. Det som skiljer är att man får en ny fastighetsägare.

Du har alltid valet att bo kvar

Ingen kan tvinga dig att flytta vid en ombildning. Du kan göra din röst hörd vid omröstningen och om ombildning ändå sker kan du hyra din lägenhet. Men kom ihåg att villkoren kan ändras.

Man sitter hemma i bostaden och talar i telefon med bekymrad min

Bostadsrättsföreningen blir fastighetsägare

Vid ombildningen köper bostadsrättsföreningen samtliga fastigheter av tidigare fastighetsägare. Det sker genom att föreningen tar ett banklån och tar över ägandet. Varje person som vill bo i bostadsrätt måste sedan betala in sin del av värdet av fastigheterna. Detta beräknas generellt av antal kvadratmeter i förhållande till totalt antal kvadratmeter inom föreningen. Det kan alltså innebära att man betalar olika mycket för olika lägenheter – utifrån storlek.

De som inte vill köpa loss sin bostad kan bo kvar och därmed vara hyresgäst hos bostadsrättsföreningen. Det blir föreningen som äger, driver och tar hand om allt gällande renoveringar. De är en hyresvärd. Det blir därmed även de som sätter hyran i förhållande till föreningens ekonomi och värdering av bostaden.

Kan ge bättre service

Att ha bostadsrättsföreningen som förvaltare och hyresvärd istället för ett större fastighetsbolag kan ha flera fördelar. Man kommer närmare hyresvärden i och med att de äger ett mindre antal fastigheter. Då de flesta är sålda som bostadsrätter blir det relativt få hyresrätter de ska hantera. Eftersom föreningen äger fastigheterna strävar de även efter att hög standard hålls till den dag som personen flyttar och man kan lägga ut lägenheten för försäljning på den öppna marknaden.

Stämman som avgör

För att ombildning ska ske måste en stämma hållas där man röstar om frågan. Det krävs då en 2/3 majoritet för att beslutet ska klubbas igenom.

Ekonomiskt fördelaktigt att köpa

En orsak att inte köpa bostaden, och istället bo kvar som hyresgäst, är att man anser sig inte ha råd. Men bankerna brukar vara generösa med lån till dessa ombildningar eftersom belåningsgraden generellt ligger under 85 %. Det innebär även att det är möjligt att ta lån på hela beloppet.

Du kan hitta ytterligare information på denna hemsida: https://www.ombildningskonsultstockholm.se/

Kan ensam vårdnad ändras till delad vårdnad?

27 dec 2019

Det finns många frågor som rör vårdnad av barn och nedan finner du svaret på en av dom vanligaste – kan ensam vårdnad ändras till delad vårdnad? 

Från ensam till delad – gemensamt beslut 

Det enkla svaret är ja, man kan ändra ensam vårdnad till delad vårdnad i dom fall där båda föräldrarna går med på ändringen. Man kommer då tillsammans överens om ett avtal som passar för båda parter, förutsatt att man utgår från vad som är det bästa för barnet. 

Generellt har ett barn alltid rätt till båda sina föräldrar men har den ena en gång fått ensam vårdnad har det troligen också funnit någon form av problematik hos den andre. Upplever man att saker och ting har förändrats och att det bästa för barnet är att föräldrarna återgår till delad vårdad behövs ett skriftligt avtal godkänt av socialstyrelsen. 

Ändring av vårdnad i domstol 

Är det däremot bara en av föräldrarna som vill att vårdanden ska ändras från ensam till delad så kan denne vända sig till en domstol för att väcka talan. Det första steget är då att vända sig till ett juridiskt ombud för att skicka in en så kallad stämningsansökan som alltså sedan behandlas av tingsrätten i den stad där barnet bor. 

Så avgörs det 

När en domstol tar upp frågor som rör vårdnad och andra typer av familjeförhållanden utgår man i regel alltid från vad som är bäst för barnet eller barnen. Har domstolen tidigare beslutat om ensam vårdnad för en av föräldrarna kan det krävas att den som förlorat vårdnaden gjort förändringar i sitt liv för att kunna få tillbaka sin ”del” av ansvaret. 

Ärendet prövas hur som helst noggrant innan domen faller och finns ingen särskild anledning till att hålla den enda föräldern utanför vårdnadskapet kan den återgå till delad, eller gemensam som det heter. Vad som är bäst för barnet är som tidigare nämnt den viktigaste punkten men man granskar också föräldrarnas förmåga att samarbeta när det gäller frågor som rör gemensamma barn. 

Fall som inte ger rätt till gemensam vårdnad 

Kommer föräldrarna själva överens om att återgå till delad vårdad och socialstyrelsen godkänner avtalet så är det troligen rätt beslut. Har däremot den ena föräldern tagit ärendet till rätten utan att den andre håller med så kan det vara annorlunda och det finns flera orsaker till att en domstol inte kommer ge rätt till delad vårdad. 

Eftersom man tittar på vad som är bäst för barnet så är det viktigt att föräldrarna kan samarbeta. Utgör den ena parten tydligt motstånd när det gäller just samarbete kommer vårdnaden sannolikt fortsätta vara ensam. Även i dom fall där våld, missbruk, psykisk ohälsa eller något annat som direkt gör att barnet kan fara illa nekas delad vårdnad.

Trovärdighet är även det en punkt man kollar på där det finns flera exempel på hur den ena föräldern rent av har ljugit och hittat på saker som inte är sanna enbart för sin egen vinning. Bristande trovärdighet är alltså också något som kan avgöra hur vida vårdnaden ska vara ensam eller delad. 

Måste man anlita advokat till bouppteckning?

3 dec 2019

Så snart någon anhörig har gått bort bör man alltid göra en bouppteckning som säkerställer vad den anhöriga har ägt, haft för skulder och vad som är till för de som ärver den anhöriga personen, eller personerna. Därför måste man alltid göra en bouppteckning. Det blir som en förteckning av allt som har rört den anhöriga ekonomiskt.

En bouppteckning är som en legitimationshandling som visar vem som har rätt att representera allt det som rör den anhöriga som har dött. En registrerad bouppteckning behövs för att någon ska kunna ta ut pengar från den anhörigas bankkonto, eller sälja eller köpa för dödsboet (alla skulder och tillgångar som den döda har haft).

Därför är jurist viktig vid bouppteckning

En bouppteckning ska ske med en jurist utsedd av två förrättningsmän som inte är berättigade till att ärva den som har gått bort. De ska sedan intyga om att allt har skett på rätt sätt. Om man ser till att antingen en begravningsbyrå eller jurist gör bouppteckningen, behövs inte Skatteverkets broschyr eller blanketter, då de vet hur det ska göras på ett professionellt sätt.

Inom 4 månader från det att den anhöriga har gått bort, ska man göra en bouppteckning. Den ska sändas in till Skatteverket. Den ska då innehålla själva bouppteckningen, plus en kopia på boupptteckningen, intygade kopior eller själva testamentet, kallelsebevis till bouppteckningen och en fullmakt att företräda bouppteckningen och dödsboet. Skulle det vara så olyckligt att den som har dött inte har några tillgångar alls, räcker det med en en dödsboanmälan som då ersätter en bouppteckning. Om man vet på förhand att man inte hinner göra en bouppteckning gjord inom 4 månader kan man få anstånd från att komma in med en bouppteckning inom 4 månader. Den ansökan om anstånd måste dock komma in till Skattekontoret inom 3 månader från dödsfallet i så fall.

De personerna bör vara med vid bouppteckning

  • Bouppgivare: detta är den som bäst känner till vad den anhöriga har ägt, det kan vara ett barn eller maka, make eller någon som har stått den döda nära.
  • Dödsbodelägare: dessa är de människor som ärver av den döda; make, maka, barn eller barnbarn.
  • Efterarvinge: dessa kallas efterarvinge då de ärver EFTER att någon arvinge har dött, det kan till exempel vara syskon, barnbarn eller syskonbarn eller kusiner.
  • Förrättningsmän: alla bouppteckningar ska ske i närvaro av personer som inte ärver och som intygar att bouppteckningen har gått rätt till.
  • Ingivare: detta kan vara vem som helst, men bör ha en stor insyn i både bouppteckningen och vilka som ärver och vilka tillgångar som ingår i bouppteckningen.

Läs mer på https://www.advokatfirmanop.se/sv/

Löner för att jobba med familjerätt

5 nov 2019

Är du intresserad av familjerätt? Om du vill jobba med det, finns det flera olika yrkeskategorier som kan vara aktuella. De flesta kanske tänker först och främst på jurister och byråer som är inriktade på just familjerätt. Dessa finns det ett flertal av – och de återfinns främst i landets större städer (till exempel Göteborg). 

Det finns dock andra kompetenser som är efterfrågade inom yrket. En sökning med nyckelordet familjerätt, på en av landets största jobbportaler, ger oss många resultat. 

Som nämnt i inledningen, är det i huvudsak jurister som söks. En juristbyrå i Göteborg söker till exempel en arabisktalande jurist. Förutom familjerätt, jobbar byrån även med socialrätt, migrationsrätt och affärsrätt. En annan advokatbyrå som jobbar med familjerätt i Göteborg skriver att de söker en paralegal i samband med att de expanderar. 

En annan annons gäller socialsekreterare. De söker kompetens som kan arbeta inom den enhet där bland annat familjerätt och familjehem ryms. Det betonas att du kommer att arbeta nära tillsammans med dem. I de flesta fall är yrket inte lika välbetalt som arbetet på en juristbyrå – samtidigt är det kanske inte bara en hög lön man eftersträvar. 

Att arbeta med familjerätt som jurist innebär inte sällan en god lön. Medellönen idag ligger på över 50 000 kronor, och jobbar man på en privat byrå blir lönen ofta lite högre, jämfört med om man jobbar inom offentlig sektor. Enligt löneprognoser kommer jurister att bli ännu mer välbetalda under nästkommande år. 

Markanta skillnader mellan privat och offentlig sektor

 

 

Löneskillnaderna för jurister inom privat och offentlig sektor är ganska stora. Siffror från fackförbundet Jusek tydliggör detta med grafik på sin hemsida. Klickar man i att man arbetar inom offentlig sektor och har en lön på 90 000 kronor, så får man beskedet att man tjänar mer än 97 procent som befinner sig i samma urvalsgrupp. Byter man ”offentlig sektor” mot ”privat sektor” så tjänar man mer än 90 procent i samma urvalsgrupp. 

I privat sektor är även skillnaden mellan de lägst betalda och de bäst betalda större. Till exempel visar deras data att fyra procent av juristerna tjänar mer än 110000 kronor i månaden. Dessa siffror tycks inte nås i offentlig sektor, och således är gapet större inom privat sektor. 

Den jurist som tjänar 30 000 kronor, och som jobbar inom offentlig sektor, tjänar mer än nio procent i samma urvalsgrupp. Motsvarande siffra för privat sektor är fem procent. Man kan således konstatera att det finns stora löneskillnader mellan offentlig och privat sektor. 

Men det finns givetvis många andra faktorer som påverkar. För att ”ha råd” att nischa sig hårt som jurist, eller som juristbyrå, behöver man kanske ett större kundunderlag – kundunderlag som hittas i de större städerna, så som Göteborg, till exempel. Vill man jobba så mycket som möjligt med familjerätt kan man behöva flytta till en större stad, om man inte redan bor i en. Även om jurister på glesbygden också kan vara specialiserade, så finns det inte alltid tillräckligt många fall att ta sig an inom nischen. Läs mer på https://www.familjerättgöteborg.se/

När jurist inom försäkringsrätt bistår polisen

30 okt 2019

Om det du är intresserad av juridik och som lekman läser på och studerar olika intressanta rättsfall, kanske du har hört talas om ett mycket uppmärksammat mord som skedde 2016 och som inkluderade en äldre herre i Arbogatrakten och som kallades för "Arbogafallet" i pressen. Misstankarna riktades så småningom mot dottern till mannen som hade mördats. Hans fru hade också fått allvarliga skador av den som hade mördat pappan. Frun och mamman till den som senare blev dömd till anstiftan till mord, ringde 112 och vaknat av att hon "blödde från olika hål".

Först misstänkte polisen att det var kvinnan som hade mördat sin egen make, men efter några dagar föll misstankarna på dottern till paret. Efter ett omfattande spaningsarbete, misstänktes dottern och hennes dåvarande sambo för mordet på pappan och mordförsök på mamman. Så småningom fälldes sambon för mordet och dottern för anstiftan till mord. Men det vara inte det enda som hon misstänktes för. Det visade sig att hon bar på en mörk hemlighet.

If misstänkte mord på ex-mannen

Redan innan hade försäkringsbolaget gjort egna efterforskningar om misstänkt mord på dotterns ex-man. Polisen avskrev dödsfallet på kvinnans ex-man som en olycka, vilket borde ha gjort vilken vaken polis som helst misstänksam då mannen, visserligen i 50-års åldern men i övrigt frisk och stark, drunkna invid en för honom välkänd brygga och kvinnan hade precis innan tecknat en miljon stor livförsäkring på mannen. Den enda som gjorde alla rätt var försäkringsbolaget If. Där hade de jurister som kunde försäkringsrätt, men inte bara det, utan även som kunde tänka logiskt och kunde använda sitt sunda förnuft. En försäkringsman gjorde en egen utredning om kvinnan som begärde ersättning för mannen. Senare, när kvinnan gjorde sig skyldig till anstiftan till mord, misstänkte polisen henne sedan för mordet på mannen, men då hade bevisläget blivit mycket sämre och polisen lyckades inte bevisa mord på mannen.

Viktigt med jurister som kan försäkringsrätt

Det som är viktigt att det finns duktiga jurister inom försäkringsrätt, är den att de duktiga juristerna kan vara till hjälp för polisen i de fall där varken logik eller sunda förnuftet får råda och de är alltför snabba att avskriva solklara fall som olyckor eller självmord. Då är det viktigt att det finns andra yrkesgrupper som kan slå larm och som kan agera om inte polisen agerar som de egentligen ska; utreda misstänkta mord innan de avskriver ett fall. Ibland måste fler yrken och människor som är kompetenta och duktiga göra polisens jobb.

Hur får man gratis advokat?

4 okt 2019

Hur får man gratis advokat - är det överhuvudtaget möjligt att få rättslig hjälp utan att betala en krona? Det finns olika situationer som kan kräva professionell juridisk hjälp. Sådan kostar ofta pengar och det innebär att alla inte har samma möjlighet att få den hjälp man behöver. Detta står emellertid i kontrast mot att alla ska ha samma chans att nå rättvisa.

Den som har mest pengar har bäst möjligheter att bli frikänd, att vinna mål i rätten eller på annat sätt kunna köpa sig rättvisa? Nej, riktigt så fungerar det inte i Sverige. Här ska alla - rik som fattig - ha samma möjligheter och rättigheter. Det innebär att man som indragen i en tvist eller i ett brottmål också ska kunna anlita en jurist eller en advokat oavsett vilka medel som finns på bankboken.

Inga fria luncher, säger kanske vän av ordning. En korrekt iakttagelse förvisso - men i det här fallet så handlar det om en väldigt generös meny sett till hur mycket man i slutändan behöver betala.

handskakning med advokat

Tre olika lösningar är möjliga

Det vanligaste scenariot om någon privatperson hamnar i en tvist av något slag är att rättsskyddet täcker kostnaden för en advokat/jurist. Rättsskydd - har jag verkligen ett sådant? Ja, troligen så har du det. I hemförsäkringen så finns nämligen rättsskyddet inbakat och det innebär att du per automatik förmodligen har detta skyddsnät som fångar upp dig vid en framtida prekär situation.

Hur pass täckande ditt rättsskydd är, det är emellertid en helt annan fråga och denna uppmanar vi dig att hitta ett svar på. Försäkringsbolag har olika nivåer, olika tak och olika gränser för hur mycket man är villiga att betala. Vissa kan exempelvis säga att man betalar 80% av kostnaden med ett tak på 200.000 kronor. Detta medan andra har betydligt mindre generösa villkor. Se över vilket rättsskydd du har och försök att omförhandla detta om du har sämre villkor än du trott. Man vet aldrig vad framtiden bär i sitt sköte.

Rättshjälp - för den som saknar rättsskydd

Alla har inte en hemförsäkring och därmed har man inte heller det rättsskydd som inkluderas. Dessutom så kan rättsskyddet komma med vissa klausuler för att gälla också (att man ska ha haft hemförsäkring under en viss tid och så vidare).

Om man saknar rättsskydd och behöver juridisk hjälp så kan man istället vända sig till A) en advokat för rådgivning och konsultation enligt en fast taxa och B) låta denne, vid behov, skicka en ansökan om Rättshjälp till Rättshjälpsmyndigheten.

För att få rättshjälp så krävs det emellertid att man uppfyller vissa kriterier. Alla får inte en ansökan beviljad - tvärtom; det är vanligt med avslag. Något som primärt handlar om att man som sökande har ett ekonomiskt underlag (inkomst, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) som överstiger 260.000 kronor/år. Om så är fallet så beviljas man inte rättshjälp.

Ta hjälp på internet

Idag finns det möjligheter som förr var omöjliga. Att använda internet som en kanal för rådgivning med en advokat är en fantastisk lösning som inte kostar pengar. Likaså finns det vissa byråer som - under vissa tider - åtar sig ärenden pro bono . Man kan även ringa för konsultation och, gratis, få direktiv om hur man tar sig vidare på bästa sätt.

Hur anmäler man umgängessabotage?

4 okt 2019

Hur anmäler man umgängessabotage och hur stora är chanserna att en sådan anmälan tas på allvar och leder någonstans? Vi tänkte reda ut lite kring detta ämne, men först: vad är egentligen ett umgängessabotage?

Barn har rätt att umgås och spendera tid med båda sina föräldrar. Det är också därför som fortsatt gemensam vårdnad fortlöper i samband med en skilsmässa eller en separation. Från statens sida så ser man alltid till barnens bästa och i det här fallet - i samband med att föräldrarna beslutat sig från att gå skilda vägar - så är gemensam vårdnad att föredra och där båda föräldrarna genom detta har lika ansvar i beslut som rör barnets framtid.

Därför kan umgängessabotage ske

I de flesta fall så fungerar detta bra. I en del fall så är det jättebra - barnen har två olika hem, men upplever att det är lugnare, skönare och mer kärleksfullt än vad det var då föräldrarna levde tillsammans. Det finns lyckliga skilsmässor som är till gagn för alla parter, det är en sak som lätt glöms bort.

Men, det finns även exempel på där en skilsmässa eller en separation river upp- och vänder på allting. Föräldrarna kanske är oense om att skiljas, en ny partner kanske dyker upp, bråk om pengar kan förekomma och känslor som svek, avundsjuka eller hämnd kan dyka upp och svärta ner hela tillvaron. Det senare kan leda till infekterade bråk som - tyvärr - kan innebära att barnen används som ett slags vapen för att såra varandra. Något som kan innebära ett rent umgängessabotage.

Så kan ett umgängessabotage se ut

Ett umgängessabotage är att anse som ett brett begrepp dit många olika handlingar och företeelser kan räknas. Det kan handla om att den ena föräldern smutskastar den andre inför barnen, det kan handla om att manipulation och det kan handla om att hela tiden framställa sig själv i en bättre dager.

Ett umgängessabotage kan även innebära att man ställer in planerade träffar hos den andre föräldern med hänvisning till att barnet blivit sjukt. Det vill säga: barnet ska bo hos pappa varannan helg, men drabbas hela tiden av mystiska åkommor som gör att dessa helger måste ställas in.

I en del fall av umgängessabotage så har man även sett att den ena föräldern reser iväg med barnen utan att meddela den andra, att man försvårar vid hämtning- och lämning samt att man, helt enkelt, inte dyker upp då man bestämt någon aktivitet. Allt detta faller in under det som kan kallas för umgängessabotage och allt är - om det sker upprepade gånger - att anse som lika allvarligt.

ledset barn

Anmäl umgängessabotage till Tingsrätten

Upplever man att man som förälder är utsatt för ett umgängessabotage så kan man anmäla detta genom att lämna in en skriftlig stämningsansökan till Tingsrätten. Det som sker i och med detta är att båda föräldrarna kommer att höras och att man därefter skickar ärendet vidare till Socialtjänsten där en umgängesutredning tar vid.

En sådan utredning brukar normalt innebära att föräldrarna intervjuas samt att även andra närstående till barnen får komma till tals - skolpersonal, tränare. släktingar och så vidare. Målet är att få en så bred och stor bild av hur umgänget ser ut och vilka svårigheter som eventuellt finns innan utredningen skickas vidare till Tingsrätten. Väl där - och om ett umgängessabotage ansetts förekomma - så kan ensam vårdnad tilldelas den som drabbats.

Det, om något, borde visa på vikten av att tillgodose barnens rätt och behov av att träffa även den andra föräldern. Ett medvetet umgängessabotage - oavsett skäl - kan faktiskt innebära en förlorad vårdnad.

Advokatbyrån Sörmdal kan hjälpa dig i denna typ av ärenden.

Vad är insiderhandel?

23 sep 2019

Vad är insiderhandel, hur kan man dra nytta av det och vilka påföljder kan det bli rent juridiskt om man åker fast för detta? Insiderhandel är brottsligt och det kan ge ett straff där påföljden kan bli allt från böter till fängelse i upp till fyra år.

Insiderhandel innebär att en så kallad insynsperson i ett företag använder information som inte delgivits allmänheten för egen vinning. Låt oss säga att en person vet att ett börsnoterat bolag står inför en kraftig förändring till det positiva - en ny innovation som kommer att förändra marknaden - och i och med detta bestämmer sig för att köpa en massa aktier i bolaget. Då nyheten sedan presenteras så stiger aktien med flera procent och personen som handlat med dessa har också gjort sig en rejäl hacka.

Felet är att han skaffat sig dessa pengar på ett olagligt sätt och att han gjort sig skyldig till ett insiderbrott. En insynsperson kan i det här fallet vara VD, Vice VD, en finanschef eller en person som arbetar som chef över olika marknadsfrågor inom bolaget.

Två händer möts i ett handslag

Informationen måste nå allmänheten innan handel får göras

Om vi säger att denne person väljer att föra sin information vidare till en kontakt inom Private Banking och inte handlar med aktier på egen hand; han ger bara information och det är upp till kontakten att använda denna precis hur han vill. Är det då ett brott? Ja, det handlar fortfarande om insiderhandel.

Så fort personen inom Private Banking börjar köpa aktier baserat på denna information så har han också klivit över en laglig gräns och gjort entre på den andra, mer ljusskygga sidan. Insiderhandel är svår att spåra och detta ligger i sakens natur: man kan inte skugga och övervaka någon hela tiden.

Om en person pratar i telefon - VD:n pratar med styrelsen om den nya innovationen - i en taxi och taxichauffören hör vad som sägs: är det också ett insiderbrott? Ja,d et är det ju faktiskt. På samma sätt som en kille inom private banking inte får använda informationen för egen vinning så får heller inte taxichauffören göra det. Även om det, naturligtvis, kan vara lockande.

Bättre verktyg för att avslöja insiderhandel

Idag finns bättre instrument för att avslöja insiderhandel - bland annat finns ett gränsöverskridande samarbete gällande handel med värdepapper - men det är fortfarande svårt att komma till bukt med problematiken. Helt säkert kommer det förmodligen aldrig att bli. Som det är nu - och som det tidigare har varit - så ligger det mycket på den egna moralen och etiken hos bolaget och hos den person som har insyn.

I och med att det går att tjäna mycket pengar på väldigt kort tid genom att köpa- och/eller sälja i rätt läge så är det för många en alltför stor frestelse att brottas med. De allra, allra flesta kan stå emot och följa de vedertagna regler och lagar som finns. Men, att någon slinker igenom och använder sig av information på ett felaktigt sätt är svårt att förhindra.

Däremot så har, som sagt, verktygen för att straffa personen i efterhand blivit bättre. Vi får hoppas att de relativt hårda straffen för insiderhandel är avskräckande och att de kan får många att hålla lite hårdare på den moraliska kompassen.

Vad är tredskodom?

6 sep 2019

Vad är en tredskodom? Det snabba svaret på frågan är att om en part inte dyker upp i rätten eller till förhandlingarna så kungörs en tredskodom. Det innebär att den andra parten vinner målet och där den person som uteblivit får betala rättegångskostnader samt de krav som är ställda (inom rimlighetens gränser).

En tredskodom kan inte överklagas. Om man får en tredskodom över sig så har man emellertid en annan chans och denna ligger i att rätten prövar fallet på nytt. För att detta ska kunna ske så måste man ansöka - genom en advokat - om så kallad återvinning och hoppas att fallet prövas ännu en gång. Denna ansökan måste lämnas in inom en månad efter att en tredskodom förkunnats.

Tredskodomar kan endast förkunnas i samband med tvister och aldrig i samband med brottmål. Dessutom så handlar det om dispositiva tvister - det vill säga att tvister där det finns en chans att parterna kan komma överens genom en förlikning.

Tredska - ett gammalt uttryck

Tredskodom härstammar från ordet tredska; något som kan översättas till exempelvis motsträvig. Däri ligger också förklaringen: dyker man inte upp förhandlingen så är man motsträvig, man trilskas och man trotsar kallelsen man fått. Dyker man inte upp så ska man ändå kunna dömas: man ska inte kunna förhala rättvisans gång genom att utebli och därmed köpa sig tid. Det är grundtesen med en tredskodom.

Förr var det vanligt att detta skedde. Det kunde ta månader och - i vissa fall - år innan en dom avkunnades och detta som en följd av att korrespondensen skedde via brev och skrivelser. Var du drabbad av ett brott så fick du - helt enkelt - vara beredd på att vänta in en eventuell upprättelse och detta som en följd av att det tog sådan tid innan alla fått en chans att yttra sig.

1942 så gick man över till muntliga förhör i rätten och systemet med skriftliga sådana fick ställas åt sidan. Därmed så såg också tredskodomen dagens ljus: genom att utebli så kunde man inte längre köpa sig tid; den drabbade kunde få upprättelse oavsett och detta utan att man behövde vänta i flera månader. Samtliga berörda i ett mål skulle infinna sig enligt den kallelse som skickats ut.

Man måste säkerställa att kallelsen kommit

Det skapar också ett problem. Hur vet man att någon verkligen fått en kallelse? Från rättens sida så måste detta verifieras innan en tredskodom kan förkunnas. Därför så är det inte ovanligt att se annonser i tidningar, efterlysningar via nätet eller andra kanaler i jakt på en svarande.

Man gör detta innan en tredskodom kan avkunnas och med ett syfte att verkligen säkerställa att den svarande inser allvaret och att en tredskodom kan vara väldigt allvarlig. På samma sätt som alla andra domar. Om man inte kan bevisa att en svarande uteblivit på grund av att denne inte fått kallelsen eller stämningsansökan så kan man istället döma en utvarodom.

Advokaten viktigast i vårdnadstvist

12 aug 2019

Det sägs ofta att beslut som rör barn är svåra att fatta. Särskilt svårt är det när det handlar om barns vårdnad, boende och umgänge. Månda myndighetspersoner, som socialtjänsten och polisen har mycket svårt att prata med barn, oftast är det endast barnpsykologer som ju är utbildade för att prata och lyssna på barn, som kan den svåra konsten, förutom föräldrarna då, förstås. Hit hör även personal på skola och förskola, som förutom föräldrarna känner barnen ganska så väl. Att barn ska höras i alla frågor som rör deras boende och umgänge, gäller enligt lagen, men tillämpas i alldeles för få fall. Detta trots att barnen mycket väl skulle kunna höras och lyssnas på.

Många vårdnadstvister är mycket infekterade

Många advokater vittnar om att flera vårdnadstvister är mycket infekterade. Föräldrarna tenderar alltmer att smutskasta varandra i stället för att fokusera på vad som är bäst för barnen. Det gör att många advokater till sist tröttnar på att befinna sig i ett slagfält mellan föräldrar som är mer förbittrade på varandra än vill hitta en lösning som är bäst för deras barn. Och lagen ger inte mycket lösning för hur man ska bestämma om barns vårdnad, boende och umgänge. Och utanför domstolen finns det heller inte mycket stöd för föräldrar som inte kan komma överens om barns vårdnad, boende och umgänge. Det är socialtjänstens egentliga uppgift, men många kommuners socialtjänster är oftast överlastade med arbete och har knappa resurser.

Anlita rätt advokat allt viktigare

Därför blir det allt viktigare vilken advokat som man anlitar, när det handlar om barnets situation och framtid. Advokaten är oftast den enda som förstår den juridiska processen och är därför den viktigaste personen i en vårdnadstvist. Ofta brukar domstolen inte vilja lyssna på bråk och gräl mellan föräldrar, utan vill endast få till stånd ett beslut om barnet som de själva verkar tycka är mest rättvist. Trots att lagen säger att barn ska komma till tals när det kommer till alla beslut som rör barnet själv, sker det alldeles för sällan, då man tycker det är svårt att tala med barn. Barnpsykologer är ju egentligen de enda som är utbildade att tala med barn, men för att de ska få det, krävs ett medgivande av båda vårdnadshavare och oftast är det den ena som motsätter sig det. Det gör ju att barn sällan kommer till tals när de egentligen ska höras. 

Bor du i Göteborg och behöver en advokat för en vårdnadstvist? Läs då mer här.

Mycket fusk i takläggarbranschen

2 aug 2019

Att renovera eller lägga ett nytt tak är en stor åtgärd när det kommer till bygg och renovering. Tyvärr förekommer det mycket fusk i takläggarbranschen, både i form av slarv gällande material och metoder men även brister när det kommer till själva hantverket. 

Ska du lägga ett nytt tak eller renovera ditt befintliga är det därför viktigt att du klargör vad som ingår i jobbet och helst bör du be att få ett fast pris för hela jobbet för att slippa otrevliga överraskningar.

Dyra arbetskostnader

Ett tak är nämligen inte bara dyrt i form av materialet utan även för att det är ett stort jobb som tar mycket tid. Tyvärr är det dock så att det förekommer ganska många takläggarfirmor som tar överdrivet lång tid på sig i arbetet för att dryga ut kassan.

Byggbranschen har på senare år ökat priset per timme rejält och då svider det än mer i kassan om personalen arbetar långsamt. Att anlita en erfaren takläggare brukar därför löna sig och ännu bättre är om du kan få ett fast pris för hela taket istället för att leja in personal per timme.

Bristande kunskap ger problem

Tyvärr så finns det även en hel del slarviga aktörer där ute som skickar oerfaren personal på jobb.Taket är den absolut viktigaste delen på en hel byggnad. Är det inte rätt byggt kan du få problem i hela huset. Vanligast är förstås läckor som kan uppstå om man inte är minutiöst noga med underlagspapp, skarvar och genomföringar.

Andra problem som kan uppstå är till exempel skador av fukt och mögel för att man har valt fel konstruktion i isoleringen eller slarvat med ångspärren. Har du ett äldre hus där taket renoveras är det i regel bättre att välja en diffussionsöppen lösning för isoleringen. Tyvärr är det inte alla takläggare som känner till hur man utför den typen av jobb och riskerar därför att skada din byggnad.

Slarv med underarbetet

Många försöker att ta genvägar när det kommer till underarbetet. Vissa påstår att de gör en fullständig takrenovering när de bara byter ytskikten. En seriös aktör plockar ner ytskikt, bärläkt, gammal vindpapp/tätskikt innan man lägger på de nya materialen. Vid behov byts även råsponten ut om den är i dåligt skick.

Kort sagt så bör du vara noga i dit val av takläggare för att vara säker på att du får ett jobb som blir korrekt utfört med metoder anpassade till din byggnads förutsättningar och till ett resonabelt pris. 

Ta hjälp om du upptäcker fusk

Skulle du råka ut för en oärlig takläggare som gör ett dåligt jobb bör du givetvis söka juridisk hjälp. Helst av allt bör du klaga i direkt anslutning till arbetet, men om du inte får någon respons bör du vända dig till en jurist som kan ta ärendet vidare. Du kan även vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden samt till takläggarnas branschorganisation TIB om företaget skulle vara anslutet till dem.

Frågor om aktieägaravtal

2 aug 2019

Varför ha aktieägaravtal istället för bolagsordning? Det skiljer sig på flera punkter men framförallt handlar det om transparens. Bolagsordningen är offentligt material som därmed vem som helst kan beställa hem från Bolagsverket. Men det är inte alltid man vill visa upp ägarstruktur vilket gör att aktieägaravtal kan vara bättre alternativ.

Vilka företag använder aktieägaravtal?

Det är främst småföretag och/eller familjeföretag som använder dessa avtal. Man skapar tydlighet och effektivitet gällande styrning och ägandeskap samtidigt som det inte är transparent mot tredjepart.

Vad menas med ”exit”?

I ett aktieägaravtal kan det framgå vad som händer om en part vill lämna ägandeskapet och därmed sälja sina aktier. Det kan framgå hur priset ska räknas ut, vem som ska köpa och om det finns fördelar i att äga aktierna fram till ett visst datum/år. Med ”exit” menas alltså att en person inte längre vill vara delägare i företaget.

Vad kan avtalet reglera?

Exempel på punkter som aktieägaravtal kan reglera är hur styrelsen ska vara sammansatt, vilka som är ingående delägare, eventuell arbetsfördelning, hur värdet på aktierna ska räknas ut och ändamålet med bolaget.

Finns det olika avtal beroende på företagets struktur?

Ja det finns en rad olika utformningar på aktieägaravtal. Framförallt är det storlek på företaget som avgör detta. Det kan exempelvis skilja om avtalet ska innefatta drag along eller inte samt om det är nybildat företag eller inte.

Vad är kompanjonsavtal?

Kompanjonsavtal är samma sak som aktieägaravtal. Det är enbart ett annat ord som delvis påvisar att man är kompanjoner och inte enbart delar ägandet av företaget.

Varför är det viktigt med krav på äktenskapsförord i avtalet?

Om en person äger en del i ett företag och sedan skiljer sig kommer denna andel räknas in i det gemensamma bohaget som sedan ska delas mellan de två som skiljt sig. Detta kan skapa mycket svåra ekonomiska situationer. Det är därför mycket vanligt att det i aktieägaravtalet framgår att ägarna måste ha äktenskapsförord där det framgår att ägandet av företaget sker som enskild egendom. Vid en skilsmässa räknas nämligen inte enskild egendom in i det som ska delas mellan makarna.

Kan man använda mallar?

Det finns flera mallar på nätet som kan köpas eller laddas hem gratis. För det första bör man aldrig använda mallar från källor man inte litar på till 100%. För det andra bör man fundera över om mallen ger säkerhet på tillräcklig nivå. Kanske behöver en jurist kopplas in så att avtalet utformas exakt efter de behov som finns.

Att utbilda sig till advokat

1 aug 2019

För den som vill ha en yrkesframtid som advokat krävs många års utbildning, för att sedan kunna jobba på stora byråer i till exempel Stockholm eller Göteborg. Förutom fem års utbildning behövs dessutom minst tre års praktik vid en juridisk verksamhet, för att till sist kunna avlägga sin advokatexamen. Det är en lång väg att gå men för den som har siktet inställt på mål och stora drömmar inom yrket är det en självklarhet att lägga ner lång tid på studier och praktiskt lärande.

Juristprogrammet i olika städer

Första steget mot advokatyrket är att läsa det femåriga juristprogrammet, som finns på några av Sveriges universitet och högskolor. Bland annat i Uppsala och Göteborg kan man läsa denna utbildning som leder till en juristexamen. Utbildningen är upplagd med både teoretiska studier och praktisk problemlösning. Man får även utöva olika typer av rollspel under utbildningens gång, för att sätta sig in i olika situationer som ska efterlikna verkligheten.

Praktikperiod och examen

När man avslutat sina studier vid någon av högskolorna eller universiteten i Stockholm, Göteborg eller någon av dom andra städerna är det dags att göra sin praktik. För att senare få jobba som advokat krävs en praktikperiod på minst tre år hos en kvalificerad juridisk verksamhet. Man kan till exempel jobba som biträdande jurist hos en juridisk byrå eller en advokatbyrå. När dom tre åren har gått måste man dessutom avlägga en advokatexamen, som alltid avslutas med en muntlig examination.

Ansökan till samfundet

Advokat är en titel som är skyddad av lagen, och när man uppfyller samtliga krav skickar man in en ansökan till advokatsamfundet. Ansökan prövas noggrant av styrelsen som kontrollerar att den sökande uppfyller alla formella krav men också har en stabil ekonomi och dom rätta personliga egenskaperna för att utöva yrket.

Framtiden inom yrket

När man avlagt sin examen och är färdig advokat finns stora möjligheter att själv välja inriktning inom yrket. I dom stora städerna som exempelvis Göteborg är det lättare att välja sin egen väg än i en mindre stad eftersom efterfrågan är inom olika och specifika områden något större. Oavsett om man väljer att flytta eller bo kvar på sin hemort finns det gott om jobb, och även om det i dagsläget råder balans på arbetsmarknaden så finns en ljus framtid för den som vill satsa på den här utbildningen. Juristprogrammet ger en bred kompetens så om man inte får det jobb man önskar med en gång kan man jobba med något annat medans man väntar på att drömjobbet dyker upp.

Det tar alltså minst åtta år från första dagen med studier tills man kan genomföra sin advokatexamen. Dessa år innefattar både studier vid universitet eller högskola, samt flera års praktik och ett slags slutprov för att få sin titel. Det är en lång väg att gå men med stora drömmar och höga mål kan man skaffa sig en säker framtid hos en liten eller stor byrå, i en liten eller en stor stad. Läs mer här.

← Äldre inlägg