Blogg

Kan arkitektur påverka brottsligheten i ett samhälle?

12 okt 2021

Kan arkitekturen påverka brottsligheten i ett samhälle? Att vissa stadsdelar och vissa platser är farligare än andra att vistas i kan till viss del även förklaras av hur arkitekturen i området ser ut. Arkitektur kan påverka brottsligheten i ett samhälle - på ett negativt såväl som positivt sätt. I större städer som Stockholm så arbetar arkitekter och stadsplanerare nära polisen, kommunen och företrädare för kollektivtrafiken i syfte att skapa en tryggare stad.

Arkitektur påverkar definitivt hur brottsligheten kan komma att öka i specifika områden och på givna platser. Det finns många sätt att agera preventivt och där man, genom arkitektoniska lösningar, kan komma att förhindra brott och skapa en ökad säkerhet och en större trygghet för medborgarna. Det mest givna exemplet handlar om att implementera mer belysning på platser där brott begås. Genom mer belysning så kan många ljusskygga individer se sina vanliga, så kallade, arbetsplatser försvinna.

Det går även att bygga på ett sätt som förhindrar brott - och det är heller aldrig försent att bygga om så att brottslighet från ett specifikt område försvinner. Det senare kan innebära att exempelvis buskage tas bort, det kan innebära att en arkitekt i Stockholm använder sig av mer positiva förändringar och därigenom tränger bort kriminella element från otrygga platser.

Genom att exempelvis planera för caféer, lekparker och andra mötesplatser så öppnas en större genomströmning av människor - vilket i sin tur har en positiv bild på hur brott kan förebyggas. Detsamma gäller att man också exempelvis planerar för busshållplatser, taxistationer och bankomater: ju fler människor som rör sig i ett område - desto mindre blir riskerna med att ett brott sker.

En arkitekt i Stockholm kan förebygga brott

En arkitekt i Stockholm har, baserat på detta, en stor roll och ett samhällsansvar. Det går att bygga bort viss brottslighet och det går att förändra områden där brott tillhör vanligheterna. En arkitekt kan, tillsammans med andra, skapa tryggare platser. Detta kan ske på olika sätt. Att man skapar positiva känslor är ett exempel på hur en förändring kan ske. Genom att hålla rent, snyggt och genom att reparera trasiga saker - exempelvis lampor och fönster - så kan man bygga en ny image kring ett område. Detsamma gäller för det territoriella detaljer som ett område kan förknippas med. Klotter, nedskräpning och annat kan tvättas bort och därigenom signalera att platsen i fråga är för alla - och inte för de som begår brott och föredrar mer social oordning.

Övervakning är givetvis något som alltid diskuteras i samband med brottsförebyggande. Övervakning behöver emellertid inte betyda det som många förknippar med ordet - kameror. Det kan även vara en arkitektonisk lösning som löser problemet. Genom att exempelvis vända fönster mot en plats eller genom att öka sikten - ta bort buskar, träd eller annat skrymmande - så kan man skapa en större insyn till olika platser. Det är svårare att begå brott om man känner sig iakttagen. Givetvis kan även kameror och ökad närvaro av polis och väktare vara en form av övervakning som fungerar också.

Det viktiga är att man ser att en arkitekt i Stockholm de facto kan påverka ett samhälle i en positiv riktning. Genom preventiva åtgärder kan brott förhindras och en ökad trygghet kan skapas genom detta. Det är så samhällen ska byggas.

Omsorg om barnens väl

10 jun 2021

Det är inte lätt att vara förälder, och ännu svårare ifall du är separerad. Ibland kan det till och med bli så pass svårt att samsas om föräldraskapet att det blir ett ärende för rätten.

Som förälder ska du alltid se till ditt barns bästa. Även om det ibland kan vara svårt, om det krockar med det som är bäst för dig. Det kan även vara svårt ifall det är ett läge där du känner att du agerar för barnets bästa, men barnet tycker inte likadant. Ett sådant fall kan vara om den ena föräldern har någon typ av mående, eller livsstil, som gör att barnet mår dåligt. Eller om det finns ett hot från den ena föräldern mot den andre. Det kan vara en situation där det gemensamma föräldraskapet inte fungerar och en förändring måste ske.

Hjälp att hitta rätt balans i föräldraskapet

Som stöd på barnens sida finns det ett helt system med socialassistenter och ett juridiskt regelverk. Alla barn har rätt till en trygg och bra barndom, och ibland kan det innebära att endast en förälder tilldelas vårdnad i en domstol. Att en förälder har ensam vårdnad behöver inte betyda att den andra föräldern är dålig på något sätt. Det kan även vara ett upplägg som beror på att det inte finns någon annan förälder, att den andra föräldern bor långt bort eller att det är ett upplägg som båda föräldrarna är överens om. Ett upplägg som i många fall kan underlätta för båda parter. Läs mer om vårdnadstvister på denna sida: vårdnadstvistvarberg.se

Hjälp vid vårdnadstvist

8 jan 2021

När relationer brakar sönder finns det inte sällan barn som behöver ses till och tas om hand på bästa sätt. Med en kraschad relation mellan föräldrar är det inte alltid lätt att hålla sams.

När en relation avslutas har känslor oftast svallat höga. För många är den processen inte heller avslutad efter att separationen är genomförd. Att komma tillbaka i någon slags ny vardag är inte enkelt. Många frustrerade föräldrar kämpar för att samarbetet kring de gemensamma telningarna ska fungera.

Många gånger kan man i denna sits uppleva att man är ensam om att tänka på barnens bästa. Oftast fungerar det bättre med tiden, men inte alltid. Är problemen allvarliga finns det en möjlighet att inleda en så kallad vårdnadstvist. Tanken med en sådan är att endast en av föräldrarna ska få det juridiska ansvaret för barnet.

En rättsprocedur som kräver en del

För den som hamnat i en situation där samarbetet alls inte kan fungera är rådet att ta kontakt med en specialiserad jurist. Vanligen finns möjligheter att få gratis rådgivning. Utifrån vad ni kommer fram till vid denna kan ni bestämma om du som vårdnadshavare vill gå vidare med processen.

Rätten har att göra en objektiv bedömning som ska baseras på barnets behov. Idag, då mycket kommunikation sker digitalt, även mellan föräldrar, kan det vara klokt att spara konversationer och liknande för att kunna visa fram för rätten. Framför allt har du nytta av din advokat. Kunskap och stöttning är viktigt under en besvärlig rättsprocess. Läs mer om vårdnadstvister på denna sida: vårdnadstvisthelsingborg.se

Kunskap inom ett spetsområde

16 dec 2020

Det är viktigt att ha någon som är kunnig inom juridik om man är ett företag som ska kunna leva och fungera länge. Det är viktigt att man vet vad som gäller både mot kunder och leverantörer.

När man talar om spetskompetens så skulle man kunna tala om jurister. Det är personal som har en grund men som sedan väljer ett område som man studerar en del extra om. Det är till stor nytta för arbetsgivaren. Men när det gäller jurister så finns det flera olika möjligheter att hitta arbetsgivare. Man kan öppna sin egen firma, bli anställd av en juristfirma eller så kan man bli anställd av ett företag som verkar inom en annan bransch, men som behöver en heltidsanställd jurist.

Avdelning eller ensam på posten

Större företag har hela avdelningar som sköter juridiska frågor, men mindre företag kan nöja sig med en eller ett par. Vanligt är också att man tar in jurister tillfälligt eller på uppdrag som exempelvis rör entreprenadjuridik i Göteborg. Ett av de områden där det är mycket viktigt att man har ordentliga avtal som specificerar rättigheter, skyldigheter, ansvarsområden med mera. Men ibland även på flera fronter som till beställare, samarbetspartners och underentreprenörer. På det sättet vet alla vad som gäller och det kan kännas tryggt att ha något att luta sig tillbaka på under projektets gång. Man slipper då mycket konflikter och frågor som redan är avklarade innan man ens börjar med arbetet. Tryggt, enkelt, smidigt och bra för alla parter i projektet.

Jobba lagligt med ett arbetstillstånd

13 dec 2020

Att komma till Sverige och börja arbeta är inte alltid så enkelt som det kan låta. Det krävs inte sällan arbetstillstånd. Det finns hjälp för dig att ansöka om detta för att arbeta i Sverige.

Vad krävs egentligen för att få arbeta? Är det inte bara att söka ett jobb, gå på intervju, skriva under anställningsavtalet och sedan inställa sig på arbetsplatsen måndagen därpå klockan åtta på morgonen, och därefter sköta sina arbetsuppgifter? Ja, för de flesta svenskar är det inte mer komplicerat än så. Men låt oss bredda perspektivet och titta utanför vår nations gränser för ett ögonblick. Ibland hör man främlingsfientliga människor påstå att folk från andra länder kommer hit och “tar våra jobb”. Riktigt så enkelt är det inte. Det är inte vem som helst som kan komma hit och bara börja jobba. Det är villkorat och faktiskt en ganska omständlig process att som utrikes född nå hela vägen till ett arbetstillstånd och få börja arbeta i Sverige.

Undvik svartarbete

Har du precis kommit till Sverige är det en god idé att söka arbetstillstånd så fort som möjligt. Ofta kanske du redan har ett arbete på gång som du specifikt rest till Sverige för att utföra, och saknar nu enbart det slutgiltiga beslutet så att du kan arbeta lagligt och betala skatt. Om du tycker att det är krångligt att söka kan du be företaget du ska arbeta på om hjälp. Det är alltid bäst att få papperna på plats och inte börja arbeta svart under tiden.

Vad innebär affärsjuridik?

23 okt 2020

Alla lagar som berör situationer där företag och privatpersoner är involverade kallas för affärsjuridiska. Dessa omfattar många och olika juridiska områden i det svenska samhället.

Affärsjuridik är ett brett och ganska allmänt begrepp omfattande alla lagar där juridiska personer och privatpersoner är involverade. Den kallas även för civilrätt och anses behandla de flesta situationer som kan bli aktuella i vardagslivet, inte bara för privatpersoner utan även för företag. Affärsjuridik behandlar bland annat avtal, frågor kring kollektivavtal, uppsägningar, fastighetsrätt och miljörätt m.m. Observera att affärsjuridik även berör frågor kring tvister såsom skilsmässor, något som är bekant under namnet familjerätt.

Affärsjuridiken har många och olika områden

Affärsjuridiken är juridikens bredaste gren. Där ingår många och särskiljande områden. Den största är möjligtvis arbetsrätten, som behandlar frågor gällande kollektivavtal, avskedande, uppsägning och anställningar. Avtalsrätten omfattar arbetsrätten till viss del då den fokuserar på tolkning av olika typer av avtal, deras giltighet och formuleringar.

Både företag och privatpersoner är sammankopplade med fast egendom. Där kommer fastighetsrätten till hjälp och överser frågor kring upplåtelse, ägande och överlåtelse. Företagsbeskattning är en del av affärsjuridiken som endast berör företagsvärlden och behandlar just beskattning under räkenskapsåret.

En skada kan uppkomma i olika former, och här fokuseras det inte på fysiska skador (dessa behandlas av brottsbalken) utan skador som kan bli aktuella vid andra tillfällen. En skada kräver oftast skadestånd och behandlas just av skadeståndsrätten som också ingår i affärsjuridiken.

Den immateriella rätten blir aktuell när en person gör en uppfinning, skriver en bok eller ger en idé om någonting. I vissa fall kan det handla om något som inte är synbart och är svårt att mäta i siffror. Sådana situationer löses via immaterialrätten.

Att värna om miljön blir allt mer populärt och lagarna som stiftar hur just miljön behandlas omfattas av miljörätten. Den i sin tur är givetvis en del av affärsjuridiken.

Vilken utbildning behöver en affärsjurist ha?

För att kunna arbeta med affärsjuridik måste man ha en juristexamen erhållen från en högskola eller ett universitet. Juristprogrammet fortlöper under tre år för att avslutas med en kandidatexamen i juridik. Idag räcker tyvärr inte den för att få ett bra jobb. Det är även orsaken till att flertalet väljer att fortsätta sina studier 2 år till för att ta en Magisterexamen.

Majoriteten av affärsjuristerna väljer att profilera sig inom ett utvalt område. Detta gör dem till nischade specialister med en bred erfarenhet inom specifika frågor. Självklart förekommer det även allmänt praktiserande affärsjurister. Läs mer om affärsjuridik på denna webbsida: https://www.affärsjuridikgöteborg.se

Hur många dagar får man arbeta i sträck?

14 sep 2020

Vad har man för rättigheter som anställd - hur många dagar får man arbeta i sträck innan arbetsgivaren bryter mot reglerna? Vi tittar lite närmare på den här frågan och försöker bena ut några frågetecken.

Inom vissa yrken så kan det kännas extremt hopplöst vissa perioder. Detta som en följd av att man arbetar hela tiden och där man aldrig riktigt får en chans att vila ut. Frågan är hur många dagar man får jobba i sträck utan att det bryter mot Arbetstidslagen? Detta finns reglerat i paragraf 14 i nämnda lag och det som står skrivet där är att man som anställd har rätt till 36 timmars sammanhängande ledighet under en sjudagarsperiod.

Glasklart, eller? Nej, det man måste veta är att denna lag till viss del är dispositiv och således förhandlingsbar. Det innebär att exempelvis kollektivavtal kan påverka hur många dagar man får jobba i ett sträck. Enligt direktiv från EU så innebär detta att ett kollektivavtal kan innebära att man som anställd har rätt till 24 timmars sammanhängande ledighet i veckan och att detta rent konkret kan innebära att en anställd kan arbeta i hela 12 dagar i sträck. Vi kan ge exempel på hur ett sådant schema kan se ut och vi håller oss här till två veckor:

Exempel på schema

Första veckan

Måndag - Ledig

Tisdag - Ledig

Onsdag - Arbete

Torsdag - Arbete

Fredag - Arbete

Lördag - Arbete

Söndag -Arbete

Andra veckan:

Måndag - Arbete

Tisdag - Arbete

Onsdag - Arbete

Torsdag - Arbete

Fredag - Arbete

Lördag - Ledig

Söndag - Ledig

Så kan alltså ett schema se ut för en person som arbetar inom Handels och som står i butik. Det är ganska lätt att se varför ett schema likt detta är utmattande och att man som anställd kan känna uppgivenhet kring detta. Det är dock ett schema om inte bryter mot några regler - så länge det följer ett kollektivavtal.

Gör man verkligen ett bra jobb?

Det finns ingenting som förhindrar en arbetsgivare att lägga ett schema som ovan där en anställd alltså ska infinna sig på jobbet 1o dagar i sträck. Men, det kan även handla om ett arbetsmiljöproblem. Den fråga man bör ställa sig - både som anställd och som arbetsgivare - är om man verkligen gör ett bra jobb om man aldrig riktigt får vila ut? Kan man verkligen prestera fullt ut och på samma sätt Dag Nio som man gör under första, andra och tredje dagen? Det här ligger naturligtvis lite i vilken typ av person det handlar om också.

Klart står emellertid att alla behöver vila och koppla bort jobbet. Att arbeta för mycket - oavsett om det handlar om långa eller korta pass - är oerhört slitande och kan definitivt leda till allvarliga konsekvenser dit exempelvis utbrändhet kan räknas. Mer humana scheman och mer förståelse från arbetsgivare är, i många fall, att önska.

Med fokus på barnet under en vårdnadstvist

3 sep 2020

Ingen vill vara i en situation där man är i en vårdnadstvist. Men om det händer är det viktigt att få professionell hjälp. Detta i form av en advokat som har erfarenhet inom just familjerätt.

Att gå igenom en vårdnadstvist är inte kul, utan det är en jobbig situation för alla inblandade. Att lösa det själv är självklart det bästa, men det är inte alltid det går, speciellt inte om ni genomgår en jobbig skilsmässa eller separation. Då kan det dyka upp onödiga konflikter som kan göra vårdnadstvisten svårare för alla inblandade. Det är heller ingen situation som du borde försöka att sköta själv. Kontakta istället en advokat så snart som möjligt för att få hjälp. En advokat kan hjälpa er alla att komma överens om vårdnaden om barnet, och ta fram den bästa lösningen för hela familjen.

Barnens rätt till deras föräldrar

Barn har rätt att träffas sina föräldrar, och för det mesta i en vårdnadstvist jobbar alla hårt för att detta ska ske. Det finns dock som vanligt undantag. Exempel på några sådana kan vara om det finns missbruk eller kriminalitet iblandat. Då är det i regel bättre om barnet stannar hos den förälder som inte sysslar med något sådant. Det är din advokats jobb att sätta det bästa för barnet främst i alla lägen. Under vårdnadstvisten så pratas det om vad det bästa för barnet är i er specifika situation. En vårdnadstvist handlar ofta om att båda föräldrarna vill att barnet ska bo hos sig, men det kan även finnas andra underliggande konflikter. En advokat kan hjälpa till att lägga upp ett schema som kan passa båda parter och barnet, så att den bästa möjliga lösningen kan nås under rådande omständigheter.

För barnens bästa

Vid en skilsmässa eller separation har barnet rätt till båda sina föräldrar, om det inte finns någon anledning till att det inte ska vara så. Det bästa för barnet är för det mesta delad vårdnad, men det är fortfarande viktigt att det upprättas ett kontrakt mellan vårdnadshavarna. En advokat kan hjälpa till med detta. Målet är som sagt att nå fram till den lösningen som barnet kommer att trivas bäst med. Under en vårdnadstvist kan därför även socialen bli inblandade för att göra en utredning om hur barnet mår i hemmet och vad som är bäst. Advokaten kommer självklart stötta dig igenom detta, förklara hur allt fungerar och kan sköta kontakten med den andra föräldern. Läs mer om vårdnadstvister på denna webbsida: https://www.vårdnadstvistgöteborg.se 

Vem ska ta hand om barnen vid en separation

25 aug 2020

Livet blir inte alltid som man tänkt sig. När det bli meningsskiljaktigheter svallar känslorna över och man tänker kanske inte helt rationellt. Då kan det vara skönt att få hjälp i kaoset

En skilsmässa kan vara nog så besvärlig. När det tar slut är det oftast inte bådas önskemål och någon är sårad och vill kanske göra sin partner illa. Tyvärr är det ganska vanligt att det blir barnen som kommer emellan och som skadas mest Antingen man vill att de ska välja var de ska bo eller att den inte får välja alls. Det spelar egentligen ingen roll. Båda situationerna är lika smärtsamma för barnen då de inte vill såra någon av föräldrarna genom att välja sida. Det är en omöjlig uppgift för ett barn oavsett ålder.

Ta hjälp av en jurist

När det kommer till lagar och paragrafer är det lätt att gå vilse i alla formuleringar och svåra ord. Att få hjälp av en jurist som kan förklara allt på ett mera lättbegripligt vis kan vara till stor hjälp. För att sätta igång processen är det bra att kontakta för att få boka en tid. Då kan man sätta sig ner och gå igenom vad det är som man önska ha hjälp med, så att det inte blir några missförstånd under resans gång. Man ska vara väl medveten om när man startar en sådan process att det inte handlar om vad vederbörande vill. Här handlar det först och främst om barnets bästa. Först måste man se så att båda föräldrarna har förutsättningarna som krävs för att ta hand om barnet. Är båda ansvarsfulla föräldrar så är det givetvis bäst om föräldrarna kan sätta sina oförrätter åt sidan och samarbeta.

Är det dyrt att få hjälp

Det beror på om man har en hemförsäkring. Den täcker för de mesta upp till hela 80% av kostnaden. Resterande beror på vilken inkomst man har. Skulle det vara så att man inte har försäkring så kan man få rättshjälp. Så på det viset behöver man inte oroa sig. Dessutom betalar var och en av parterna för sitt juridiska ombud. Ingen behöver alltså oroa sig över att betala pengar för den andre som man sedan aldrig får tillbaka. Juristen hjälper även till med exempelvis umgängesrätt när det inte handlar om vårdnad utan att man ska få träffa sina barn på regelbunden basis och ha det på papper för att slippa missförstånd. Läs mer om vårdnadstvister på denna sida: https://crescendolaw.se/

När ett brott begås

11 aug 2020

Behöver du en advokat av någon anledning? Har du gjort dig skyldig till något brott? Ligger du i skilsmässa eller har du blivit blivit stämd? En försvarsadvokat kan företräda dig i rätten.

Det finns flera sorters advokater som specialiserat sig på olika områden. I lagen och lagtexten är det hundratals lagar med svåra ord och krångliga formuleringar. Allt ska följas och det är viktigt att känna till dina rättigheter och skyldigheter. Skulle du ljuga om en sak eller missuppfatta frågorna som ställs och säga fel utan uppsåt kan det ändå leda till att du begår mened. Alltså en lögn som kan påverka rättegången och bidra till att domen blir felaktig. Det kan ta mycket lång tid att sätta sig in i allt för att på ett korrekt och effektivt sätt kunna föra din talan. En advokat kan hjälpa dig med detta.

Vad hjälper en brottmålsadvokat till med ?

För det första har du alltid rätt till ett målsägandebiträde om du som individ blivit utsatt för brott. Denne företräder då dig i rätten. Det kan också vara en advokat eller en jurist som för din talan, driver dina ärenden och tar vara på dina intressen. För det andra kan du få hjälp med skadeståndskrav. Du har nämligen rätt att få ersättning från din förövare. Det kan vara klurigt att räkna ut hur mycket skadeståndet torde bli och vad du ska kräva men det har åklagare eller målsägandebiträdet full koll på. De är där för att hjälpa dig med sådana saker. En offentlig försvarare kallas försvarsadvokat och hjälper dig som är misstänkt för brott. Skulle du bli frikänd betalar staten kostnaden men skulle det visa sig att du är skyldig fär du själv stå för dina advokatkostnader. Du har rätt att utse en egen advokat. Skulle du inte vilja eller kunna det så utser tingsrätten en offentlig försvarare åt dig.

Trygghet i det som känns ovisst

I samband med att ett brott har begåtts kommer det alltid en olustigt period för alla inblandade parter. Här finns det möjlighet att få ett socialt stöd och någon att prata med. I andra aspekter av livet när inget brott är under uppsegling men två parter beslutat sig för att gå isär kan det uppstå vårdnadstvister angående barnen som finns i förhållandet. Du kan hitta advokater som specialiserar sig på dessa områden. Det finns då möjlighet att anlita dem för att driva ditt intresse och föra din talan.

Vad jobbar en brottmålsadvokat med?

20 jul 2020

Brottmålsadvokater arbetar med att försvara personer som har begått eller är misstänkta för att ha begått ett brott enligt Sveriges lagar. Yrket kräver djupgående juridiska kunskaper.

När träffar man en brottmålsadvokat och när behöver man anlita en sådan? Svaret är enkelt om än ganska otrevligt. En brottmålsadvokat anlitas när man själv eller anhörig begått ett brott eller är misstänkt för ett sådant. Ett brott enligt svenskt lag kan exempelvis vara stöld, misshandel och skadegörelse. Det finns olika varianter av brott. Grov misshandel bestraffas hårdare jämfört med misshandel med färre skador, något som är mer eller mindre självklart. En brottmålsadvokat försvarar sin klient inför tingsrätt eller högsta domstolen. Advokaten har rätt till att besöka sin klient om han sitter häktad för brott. Mötet advokat och klient emellan är personligt och genomförs endast dem två emellan.

Brottmålsadvokatens huvudsakliga arbetsuppgifter

De flesta advokatbyråer i Sverige har minst en kollega som har specialkompetens och erfarenhet inom just brottmål. Brottmålsadvokatens huvuduppgift är att förstå klientens situation, vara medveten och informerad om händelseförloppet för att på så vis kunna förbereda bästa möjliga försvar. För att kunna göra sitt jobb måste både advokaten och klienten vara helt ärliga mot varandra. Advokaten är skyldig att värna om klientens integritet och försvara denne enligt sin bästa förmåga. Vad krävs det för att kunna bygga ett bra försvar oavsett fall? Först och främst krävs det djupgående kunskaper inom brottsrätt men även förmågan att skapa förtroende och vara så opartisk som möjligt och följa svensk lag och stadgar.

Alla har rätt till försvar

Alla som bor i Sverige och har begått ett brott eller är misstänkta för ett sådant har rätt till försvar. I enkla ordalag betyder detta att oavsett om man är skyldig eller inte så kommer en brottmålsadvokat att sköta ens försvar. Något viktigt att komma ihåg är att man har rätt till att anlita en privat advokat där arvodet betalas av en själv. Det är dock långt ifrån alla som faktiskt har råd till det. Detta betyder inte att ens rätt till försvar försummas. Om en advokat inte anlitas privat kommer staten att nämna ut en offentlig försvarare som har precis samma uppgifter som den privata. Skillnaden är att den offentliga försvararen får betalt av staten, medans en privat sådan betalas av den misstänkte. I vissa fall spekuleras det kring huruvida den offentliga advokaten tar till sig ett fall på samma engagerade sätt som den privata, men det är endast spekulationer.

Viktigt med stöd i samband med en våldtäkt

15 jul 2020

Att bli utsatt för en våldtäkt är ett av det svåraste brotten att ta sig vidare från. Sexualbrott innebär att man blir utsatt för en handling som kränker en både psykisk och fysiskt och det är ingenting som man skakar av sig bara sådär. En våldtäkt straffas också i en skala som motsvarar den kränkning man utsatts för.

Idag ligger straffskalan för en våldtäkt på som lägst två år och som mest sex år i fängelse - skulle det handla om en grov våldtäkt så är fängelse i minst fem år och maximalt tio år att vänta för gärningsmannen. En våldtäkt räknas som ett sexualbrott och dit räknas även brott såsom våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande, sexuellt övergrepp, koppleri och köp av sexuell tjänst med flera - samtliga med varierande straffskalor.

För en person utsatt för en våldtäkt så är det viktigt med hjälp. Det underlättar hela processen. Genom att söka sig till sjukvården så hamnar man i en tryggare situation - både rent medicinsk där eventuella skador tas om hand, men även rent mentalt där man sätts i kontakt med kuratorer, psykologer och kvinnofridslinjen. Detta är viktigt. En annan viktig sak i att söka sig till sjukvården är att man där kan säkra bevis.

Har man blivit utsatt för en våldtäkt och meddelar detta till sjukvården så agerar de efter en given manual - som man godkänner innan - och som ger en undersökning där man även samlar in spår och teknisk bevisning som kan leda till att A) en gärningsman kan gripas och B) också kan fällas.

Varför anmäls inte fler en våldtäkt?

Det finns ett stort - närmast gigantiskt - mörkertal då det handlar om sexualbrott. Många drar sig dels för att anmäla och dels så är många heller inte medvetna om att de blivit utsatt för ett brott. Det senare förklaras av att definitionen av vad som är ett sexualbrott har skärpts till. Rent krasst så handlar det om att ett nej alltid är nej och om den linjen passeras så har också en juridisk linje överträtts - detta oavsett om det handlar om beröring med händerna eller om en ren penetration.

Ett nej behöver heller inte vara ett verbalt sådant. Visar man med sin kropp att man inte vill så är detta också något som räknas. Samma sak gäller om man blir utnyttjad - eller utsatt för en våldtäkt - i samband med att man sover. Har du exempelvis druckit för mycket alkohol på en fest i Göteborg och vaknar av att en man har sex med dig: då är det en våldtäkt det handlar om.

Det som talar mot att många anmäler en våldtäkt är primärt två saker. Vi ponerar att den man som ligger med dig under den här festen i Göteborg - och som alltså begår en våldtäkt - är en god vän, eller kanske din pojkvän? Skulle du anmäla honom då? Det är där ett problem ligger. Den vanliga våldtäkt som många ser framför sig sker i mörker, utomhus i Göteborg och av en okänd gärningsman. Det är en felaktig bild av verklighetens våldtäkt: den sker ofta av någon man känner, tycker om och litar på - något som försvårar en anmälan.

Är det något som Me-Too visat oss så är det att gärningsmännen finns överallt, i alla samhällsskikt och oavsett bakgrund, inkomst eller härkomst. Kvinnor - som primärt är de utsatta - har svårt att anmäla en våldtäkt av den anledningen att förövaren kan vara en partner, en god vän eller en kollega på jobbet.

Rätt juridisk hjälp gör skillnad vid en våldtäkt

Det andra som försvårar en våldtäktsanmälan är att det ofta handlar om att man som offer känner sig anklagad. Det kan komma frågor från polisen som är kränkande, man kan känna sig misstrodd - och missförstådd - och uppleva att polisen i fråga inte vill lösa ärendet. Detsamma gäller i rättssalen där den åtalades advokat kan komma undan med frågor och insinuationer som rör klädsel, sexuell historik och exempelvis alkoholvanor. Här måste det ske en tydlig bättring i vårt samhälle. Ett offer ska inte behöva gå igenom en golgatavandring efter en våldtäkt.

Till dess att en förbättring sker så är rådet att man som offer kontaktar en jurist - ett målsägarbiträde - som kan fungera som ett stöd genom hela processen. Ett stöd både rent juridisk och rent känslomässigt.

Du kan hitta ytterligare information på www.våldtäktgöteborg.se

Avkastning från enskild egendom vid bodelning

2 jul 2020

Vad är avkastning från enskild egendom vid bodelning? I samband med en bodelning mellan makar så ska man dela det man äger lika. Makarna skriver upp sina ägodelar och tillgångar och drar av skulderna och därefter så bestämmer man vem som ska ha vad. Skulle den ene få saker eller tillgångar motsvarande ett högre värde än den andre så ska denne betala mellanskillnaden.

Det är det normala vid en skilsmässa, men det finns emellertid vissa detaljer som kan påverka. Vi börjar med avkastning från enskild egendom vid bodelning. Vad gäller där? Med avkastning från enskild egendom kan man mena att exempelvis en av parterna äger ett hus i Spanien som hyrs ut regelbundet. Huset i fråga är ett arv från en släkting och räknas - enligt en klausul i testamentet som enskild egendom. Avkastningen är alltså i det här fallet de intäkter som kommer från hyran. Detsamma kan sägas om man har ett sparkonto - vilket de flesta har - och där kan avkastningen i form av ränta räknas som detta.

Ska man då dela upp även detta? Svaret är ja. Avkastningen ska normalt ingå i en bodelning. Men, det finns emellertid vissa saker att ta hänsyn till. Vi nämnde att huset i Spanien är ett arv och att det funnits en speciell klausul i testamentet som klargör att det handlar om en enskild egendom. Detta kan då innebära att den andre inte har rätt till vare sig avkastning eller till värdet av huset i fråga då detta inte inkluderas i giftsrättogods.

Var tydligare - överväg att skriva ett äktenskapsförord

Det är aldrig helt enkelt att genomföra vare sig en skilsmässa eller en bodelning. Att skilja sig från den man en gång har älskat innebär en känslomässig bergochdalbana där man kan tappa fotfästet under en tid. Uppkommer det därtill en konflikt gällande bodelning och kring vem som ska ha vad, vad som ska räknas in och vilket värde varje föremål och ägodel har så blir det ännu värre.

Det man bör överväga är att skriva ett äktenskapsförord. Det må låta väldigt oromantiskt, men det kan vara nödvändigt att göra så. I synnerhet om man vill hålla vissa saker borta från giftorättsgodset. Om du exempelvis har en sommarstuga som gått i arv, om du har ett företag som du byggt upp från grunden eller har en bil som du ärvt av dina föräldrar så kan dessa vara bra att skydda genom ett äktenskapsförord. En advokat specialiserad på familjerätt kan hjälpa till med detta.

25.000 par skiljer sig årligen i Sverige

Det är enkelt att peka på att man som nygifta kommer att vara ett par för alltid. Tyvärr så kommer verkligheten ikapp många och i Sverige så har vi - årligen - närmare 25.000 par. Det om något är en tankeställare som visar på vikten av ett äktenskapsförord. Det handlar alltså om 25.000 par - 50.000 personer - som stått och tittat på varandra vid altaret, lov att varandra evig kärlek och därefter tagit ut en skilsmässa.

En skilsmässa i sig är ingenting att höja på ögonbrynen åt. Men, den går att genomföra med betydligt mindre friktion och mindre konflikter inblandat. Ett äktenskapsförord är en pragmatisk handling som visar exakt vem som ska ha rätt till vad om kärleken skulle ta slut någon dag. Eller - som också kan hända, även om ingen räknar med det: någon dör. Även där kan ett äktenskapsförord underlätta. Exempelvis då i samband med arv och liknande. Vi tipsar att läsa mer på denna hemsida: https://www.familjerätthelsingborg.nu

Digitala kurser på nätet blir allt vanligare

5 jun 2020

Tycker du att det är svårt att förstå allt som händer inom juridik? Hur ska man tolka lagar och vad har man för rättigheter? Vilken hjälp kan man få? Vem får man som försvarar en och vem åtalar?

Tänk om du skulle råka hamna i en situation där någon av dina vänner eller bekanta blir utsatt för brott. Det kanske till och med är så illa att de själva begår ett brott och sedan ber dig om hjälp att förstå vad som händer i rättsprocessen. Då skulle det väl sitta fint med en liten kurs i ämnet. Bland alla utbud kan du säkert hitta något som hjälper dig och den som drabbats eller varit förövare. Det är dock ännu bättre att ta hjälp av någon som har det som yrke. För alla dem som valt att arbeta med juridik av olika slag finns det alltid kurser att gå. Alla behöver hålla sig ajour med vad som händer och det finns många erfarna och kunniga föreläsare som kan bokas.

Vad gör en jurist och vad gör en advokat?

En jurist kan ha diverse olika arbetsuppgifter. Det handlar om att ta reda på vilka lagar och ordningar som gäller för just det ärende som ligger på bordet. Att utbilda sig till jurist gör man vid högskola eller universitet. En jurist är kontaktperson mellan två målsägare och man kan ha var sin jurist. Det kan gälla i rättsfall men också i privata ärenden eller när det gäller företag.

En advokat kan göra allt som en jurist gör men har lite fler områden att sysselsätta sig med. Denne behöver också vara medlem i ett advokatförbund. Som advokat kan man företräda en person i en rättssal vilket en jurist inte har befogenhet till. Men det finns undantag som gör det möjligt för en jurist att under särskilda omständigheter kunna biträda en person och försvara denne i rätten.

Vad gör en domare?

I Sverige är domaren den som äger laga rätt att döma i en domstol. Han eller hon måste vara svensk medborgare för att få lov att döma. Grundläggande bestämmelser om domare finns att läsa om i regeringsformen. Det är en grundlag i Sverige och en av de lagar som har till uppgift att forma själva statsskicket i vårt rike. Allt emellanåt kan det göras en revision av regeringsformen. 2010 gjordes en rejäl sådan och endast en paragraf stod oförändrad från 1974 års regeringsform. Är du intresserad i en digital kurs så tipsar vi att läsa mer på denna hemsida: https://www.bginstitute.se/

Att tidigt ta hjälp av en fastighetsjurist i Göteborg spar tid, energi och pengar

6 maj 2020

Vill er hyresvärd i Majorna att ni flyttar så han kan ge lägenheten till sin son? Eller bråkar ni med grannen om var tomtgränsen egentligen går? Kontakta en fastighetsjurist i Göteborg.

Att hamna i en konflikt med sina grannar eller sin hyresvärd är aldrig roligt. Tack och lov så finns det kunniga fastighetsjurister i Göteborg som kan rycka in ifall att man skulle behöva hjälp. Det är svårt att själv ha koll på alla lagar och regler. Det kan därför vara bra att be om juridisk hjälp för att verkligen reda ut vad som gäller redan i ett tidigt skede. Då kan man lättare undvika att konflikten eskalerar. Man sparar på så vis tid, energi och ibland även pengar. Detta eftersom fastighetsjuristen då i ett tidigt skede kan gå in och medla i konflikten vilket i ganska många fall gör att man undviker att hamna i domstol.

Ansvaret att besiktiga bostadsrätten ligger på köparen

En lägenhetsaffär är en kostsam affär. När man har hittat drömlägenheten brukar det gå fort i budgivningen och man måste fatta snabba beslut. Som köpare ska man själv före köpet besiktiga lägenheten eller anlita en besiktningsman innan man skriver på köpekontraktet. Öppna och stäng alla fönster. Kolla förvaringsmöjligheter. Hur mycket hör man av ljudet som kommer utifrån och är det olika ljudnivå vid olika tider på dagen? Kolla så att ugn, spis, kyl och andra vitvaror fungerar som de ska. Finns det skadedjur? Spola i kranarna, kolla tryck och vattentemperatur. Spola i toaletten och leta efter vattenskador. Kontrollera föreningens ekonomi och fråga vad som ingår i månadsavgiften. Det finns mycket som man måste kontrollera själv innan köpet.

Dolda fel kan dyka upp även vid bostadsrättsköpet

Dolda fel som man inte har kunnat upptäcka vid en vanlig besiktning av bostadsrätten brukar ofta vara i badrum, men det kan också vara på terrasser och balkonger. Fukt, mögel, elfel och skadedjur är exempel på dolda fel. Men om ett fel verkligen kan klassas som dolt har också med lägenhetens ålder att göra. Ett äldre badrum från femtiotalet som börjar läcka räknas exempelvis inte som ett dolt fel. Anmäl felet till bostadsrättsföreningen och reklamera felet till säljaren. Är det ett stort fel och säljaren inte är samarbetsvillig är det bäst att kontakta en fastighetsjurist. Förhoppningsvis så kan juristen medla men skulle ändå fallet hamna i domstol så är det bäst att ha en jurist vid sin sida.

← Äldre inlägg