Vad innebär affärsjuridik?

Alla lagar som berör situationer där företag och privatpersoner är involverade kallas för affärsjuridiska. Dessa omfattar många och olika juridiska områden i det svenska samhället.

Affärsjuridik är ett brett och ganska allmänt begrepp omfattande alla lagar där juridiska personer och privatpersoner är involverade. Den kallas även för civilrätt och anses behandla de flesta situationer som kan bli aktuella i vardagslivet, inte bara för privatpersoner utan även för företag. Affärsjuridik behandlar bland annat avtal, frågor kring kollektivavtal, uppsägningar, fastighetsrätt och miljörätt m.m. Observera att affärsjuridik även berör frågor kring tvister såsom skilsmässor, något som är bekant under namnet familjerätt.

Affärsjuridiken har många och olika områden

Affärsjuridiken är juridikens bredaste gren. Där ingår många och särskiljande områden. Den största är möjligtvis arbetsrätten, som behandlar frågor gällande kollektivavtal, avskedande, uppsägning och anställningar. Avtalsrätten omfattar arbetsrätten till viss del då den fokuserar på tolkning av olika typer av avtal, deras giltighet och formuleringar.

Både företag och privatpersoner är sammankopplade med fast egendom. Där kommer fastighetsrätten till hjälp och överser frågor kring upplåtelse, ägande och överlåtelse. Företagsbeskattning är en del av affärsjuridiken som endast berör företagsvärlden och behandlar just beskattning under räkenskapsåret.

En skada kan uppkomma i olika former, och här fokuseras det inte på fysiska skador (dessa behandlas av brottsbalken) utan skador som kan bli aktuella vid andra tillfällen. En skada kräver oftast skadestånd och behandlas just av skadeståndsrätten som också ingår i affärsjuridiken.

Den immateriella rätten blir aktuell när en person gör en uppfinning, skriver en bok eller ger en idé om någonting. I vissa fall kan det handla om något som inte är synbart och är svårt att mäta i siffror. Sådana situationer löses via immaterialrätten.

Att värna om miljön blir allt mer populärt och lagarna som stiftar hur just miljön behandlas omfattas av miljörätten. Den i sin tur är givetvis en del av affärsjuridiken.

Vilken utbildning behöver en affärsjurist ha?

För att kunna arbeta med affärsjuridik måste man ha en juristexamen erhållen från en högskola eller ett universitet. Juristprogrammet fortlöper under tre år för att avslutas med en kandidatexamen i juridik. Idag räcker tyvärr inte den för att få ett bra jobb. Det är även orsaken till att flertalet väljer att fortsätta sina studier 2 år till för att ta en Magisterexamen.

Majoriteten av affärsjuristerna väljer att profilera sig inom ett utvalt område. Detta gör dem till nischade specialister med en bred erfarenhet inom specifika frågor. Självklart förekommer det även allmänt praktiserande affärsjurister. Läs mer om affärsjuridik på denna webbsida: https://www.affärsjuridikgöteborg.se

23 Oct 2020