Vet mer om ensam vårdnad

Att föräldrar separerar är inget ovanligt, och ofta går det bra att dela upp vårdnaden de båda föräldrarna emellan. Det finns dock många fall där föräldrarna inte tycker likadant om hur upplägget med vårdnaden ska se ut. I vissa av de här fallen kan det bero på att den ena föräldern godtar gemensam vårdnad – medan den andra kräver att vara ensam vårdnadshavare och förmyndare.

Ensam vårdnad undviks gärna

Om föräldrarna sedan tidigare har gemensam vårdnad, och den andra föräldern vill få ensam vårdnad, krävs det väldigt mycket för att det här faktiskt ska ske. Om tvisten går till domstol tar man hänsyn till en rad olika faktorer. Bland annat:

  • Förekomst av hot och/eller våld
  • Missbruksproblematik
  • Bostad
  • Arbete
  • Ekonomi
  • Föräldrarnas sociala situation i allmänhet
  • Hur djup konflikten är mellan dem

Det är dock alltid barnets bästa som ska sättas främst. I en tvist är det just detta som är avgörande. Detta då samtidigt som man tar hänsyn till barnets behov, utveckling och ålder. Även om den ena föräldern är ensam vårdnadshavare, finns fortfarande barnets rätt till umgänge med föräldern som inte har det. Läs mer om detta nedan.

Barn har rätt till relation med båda föräldrarna

Som ovan nämnt är det barnets behov som sätts främst. I Sverige har barn rätt till en varaktig relation till båda sina föräldrar – inte bara den som har ensam vårdnad. Det här är en del i att det inte är föräldrarnas bästa som är avgörande, utan barnets.

När föräldrar har gemensam vårdnad löser man ofta detta genom växelvist boende. Det innebär till exempel att barnet bor hos en förälder en vecka i taget. När en förälder har ensam vårdnad, kan dock inte föräldern utan vårdnad räkna med att träffa barnet så mycket, och ofta.

I många fall är umgänget med föräldern utan vårdnad ganska sporadiskt förlagda. Det är inte ovanligt att umgänget till exempel sker varannan helg och varannan jul och nyår, samt ett antal veckor under sommaren. Ofta ingår föräldrarna i ett avtal som godkänns av socialnämnden i den kommun som barnet är folkbokförd i.

Det kan såklart hända att föräldrarna inte är överens och således inte kan ingå i ett dylikt avtal utan hjälp från rättsväsendet. En domstol kan fastställa hur ofta umgänget ska ske, då med barnets bästa som utgångspunkt. Ju yngre barnet är, desto kortare – men oftare – tillfällen ges till umgänge med föräldern utan vårdnad. Det här är dock inte hugget i sten, utan ses över vid varje enskilt fall.

24 Jan 2018