Blogg

Sida 2

Att utbilda sig till jurist

31 maj 2017

Vill man arbeta som jurist, till exempel som brottmålsadvokat eller åklagare, bör man ha en examen från juristprogrammet. Juristprogrammet finns på ett flertal universitet runt om i landet. Det finns även privata utbildningar, bland annat utomlands, men dessa anses vara en mycket mer osäker väg att gå om man vill arbeta med juridik i Sverige.

I dagsläget finns det sex lärosäten som erbjuder den kvalitet på juristutbildningen som krävs för att det slutligen kan leda fram till en juristexamen. Utbildningarna har även kurser i bland annat civil-, finans-, straff-, processrätt och internationell rätt. Det här gör de svenska juristutbildningarna till bra grunder att stå på för den som vill arbeta som jurist, oavsett om det är brottmålsadvokat, skilsmässojurist eller någon annan typ av jurist man vill bli.

Att studera juridik

Juristprogrammet är fyra och ett halvt år långt och omfattar 270 HP. Efter genomförd utbildning behöver man även göra notarietjänstgöring om man vill arbeta som advokat, domare, åklagare eller kronofogde. Vill man arbeta i rättegångar, som brottmålsadvokat till exempel, behöver man alltså göra detta.

Vissa väljer att ta kurser som affärsjuridik eller rättsvetenskap för att sedan kunna få anställning i en position som i någon menig är juridisk. För att göra notarietjänstgöring behöver man dock just en juristexamen, vilket dessa kurser inte ger. Den stora skillnaden är att juristutbildningen är betydligt bredare och täcker fler områden än dylika kurser. Givetvis kan dessa kurser ändå vara nyttiga på andra sätt.

De juristutbildningar som leder till en examen inom juridik består bland annat av:

  • Straffrätt
  • Konstitutionell rätt
  • Förvaltningsrätt
  • Internationell rätt

Olika områden att rikta in sig på

Jurist är ett väldigt brett yrke, och det finns många olika inriktningar man kan välja mellan. Går man juristutbildningen får man dock en grundutbildning först, och väljer ett område som man är intresserad av först i de senare delarna av utbildningen. Några vanliga typer av jurister är till exempel:

Arbetsmarknaden studenterna möter

Arbetsmarknaden för jurister anses vara i balans. Antalet jurister möter ungefär den efterfrågan som finns. Sedan kan det givetvis skilja sig mellan olika områden och typer av jurister. En brottmålsadvokat kanske har lättare att få jobb än en advokat inom miljörätt, till exempel.

Överlag förutspår Arbetsförmedlingen att efterfrågan på jurister väntas vara stor den närmsta framtiden. Det här gäller både i offentlig och privat sektor. Antalet arbetstillfällen väntas dessutom öka.

Något som de poängterar är att medelåldern hos jurister är ganska hög, vilket medför att det krävs ett förhållandevis stort flöde av nyutexaminerade jurister för att täcka upp de som går i pension. Samtidigt är det just många som examineras från landets lärosäten varje år.

Två lagar som reglerar omhändertagande och kritiken mot dem

30 apr 2017

Sverige är ett förhållandevis rättssäkert land. I internationella undersökningar och listor hamnar Sverige allt som oftast i botten när det handlar om förekomst av korruption. Någon i Sverige som blir anklagad för ett brott har rätt till ett offentligt biträdande, men det går också att välja advokat själv.

Till exempel kan man leta upp en LVU advokat om det är ett mål om just vård av unga som det är frågan om. Precis som man kan välja en LVU advokat, kan man även hitta skilsmässojurister och bolagsjurister, allt beroende på vad det är man behöver hjälp med.

Lagar om omhändertagande blir ofta omtvistade. Många anser att de är öppna för tolkning i hög grad jämfört med andra lagar. Det här kan bädda för att omhändertagna känner sig orättvist behandlade, eller att de som tillämpar lagen i praktiken gör vad andra skulle säga är en felbedömning.

LOB

LOB, lagen om omhändertagande av berusade personer, innebär att polis och ordningsvakter ges rätten att omhänderta berusade personer. Lagen gäller ifall personen är så pass berusad att den inte kan ta hand om sig själv, eller om han eller hon utgör en fara för sig själv eller för andra runt omkring. I de fall en ordningsvakt står för omhändertagandet, ska personen snarast möjligt överlämnas till polis.

Den här lagen har fått en del kritik. Till exempel är det många som menar att lagen inte är rättssäker då poliser och ordningsvakter kan tolka, och därmed även tillämpa, lagen på ett sätt som inte var intentionen när den stiftades. Kort sagt menar kritiker att den som omhändertas enligt lagen riskerar att bli orättvist behandlad.

LVU

LVU, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, är en annan lag som reglerar omhändertagande av människor. Lagen tillämpas främst när det handlar om personer under 18 år. I vissa fall, om det är fråga om ett så kallat beteendefall, kan lagen även tillämpas om den unge fyllt 18, men inte 20. Detta ifall det anses vara ett bättre alternativ än annan vård.

LVU är en lag som berör många. I Sverige, och i andra länder med liknande lag, finns det jurister och advokater som specialiserar sig på just LVU. En advokat med fokus på LVU får ofta bistå klienter i rättsliga processer där LVU har tillämpats.

Även LVU har, precis som LOB, fått en del kritik. Till exempel menar många att ett omhändertagande enligt LVU görs alltför lättvindigt. Annan kritik som har först fram antyder att det finns en övertro på en fosterfamiljs förmåga att ersätta den ursprungliga familjen.

Samtidigt finns kritik som menar att LVU inte tillämpas tillräckligt. I praktiken blir det ofta en svår lag att tillämpa. Medan vissa anser att ett omhändertagande enligt LVU är berättigat, kanske andra inte gör det. I tvister händer det ofta att en advokat inom LVU, eller annan jurist på området, får hjälpa till.

Här kan du läsa mer om LVU.

 

Ensam vårdnad är vanligare än man tror

14 apr 2017

Först och främst ska vi här reda ut lite vad ensam vårdnad innebär och är. Om vi säger att ett barn föds och två – naturligtvis – föräldrar finns då kommer modern att ha ensam vårdnad om barnet och detta om föräldrarna i fråga inte är gifta. Är dessa föräldrar gifta så har de gemensam vårdnad och modern har alltså i ett sådant fall ingen ensam vårdnad. Naturligtvis kan detta även ändras och även fadern i ett vanligt samboförhållande kan få rätt till gemensam vårdnad tillsammans med modern och här måste de båda ansöka om detta hos berörd myndighet – något som inte alls är krångligt och inte brukar inne bära några problem.

Man fyller i stort sätt i en blankett, får denna godkänd och därefter har denna ensamma vårdnad förvandlats till en gemensam. Det är bara att tänka på hur många som i dagsläget lever i ett samboförhållande och skaffar barn för att förstå hur vanligt detta är och varför det är – och ska vara – så enkelt att lösa så att även fadern blir inkluderad i vårdnaden om sitt barn. Det är alltså en vanligt förekommande detalj som man dock ska tänka på som förälder – se till att fylla i denna ansökan, annars har modern per automatik ensam vårdnad. Något som inte behöver innebära så mycket egentligen men som kan vara skönt att veta. Man är ju trots allt två om ett barn, eller hur?

Ensam vårdnad på lösa grunder

Det vi menar med att det är vanliga med ensam vårdnad i det här fallet handlar dock om när ett gift par ska skiljas och inte kan komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet – här menar vi alltså en vårdnadstvist och dessa har tyvärr blivit vanligare under senare år. Här handlar det alltså om att två stycken före detta partners bråkar om vem som ska ha ensam vårdnad, inte kan komma överens och där en domstol måste besluta om vem som är mest lämplig. Sådana fall har alltså ökat under senare år och här ska men veta att vissa av dessa är fullständigt nödvändiga också – vi ska inte dra alla vårdnadstvister över en kam.

Det kan i sådana fall handla om att exempelvis fadern visat sig ha drogproblem, lider av psykisk ohälsa eller håller på med grov kriminalitet – vid dessa fall är det naturligt att mamman ansöker om ensam vårdnad och detta för att sådana miljöer inte är lämpliga för barn. Dessa vårdnadstvister måste alltså ske då de är för barnets absolut bästa. Det är dock de andra som måste upphöra och begränsas – de som inträffar enbart med hämndbegär inblandade.

Det vi menar med detta är att kanske en av föräldrarna varit otrogen och att den andra – för att straffa – ansöker om ensam vårdnad av barnet. Dessa har tyvärr blivit allt vanligare och förekommande och här menar vi att det bara tar onödig plats i våra domstolar och att det dessutom – i värsta fall – kan vara så att ensam vårdnad tilldöms på så vaga grunder som faktiskt en otrohetsaffär är. Visst, ett moraliskt förfall i sig förvisso, men kanske inte en grund för att den andra parten ska tilldömas ensam vårdnad, eller hur?

Dolda fel i hus – vad gäller?

6 feb 2017

Ibland upptäcks fel i ett hus först en tid efter att försäljningen är genomförd. Fel som inte upptäcks redan vid köpet kan anses vara ett dolt fel. De felen är det säljaren som ska ansvara för. I den så kallade Jordbalken 4 kap 19 § framgår vilket ansvar säljaren har och i vilka fall reglerna i Jordbalken gäller.

Som säljare av ett hus har man ansvar för husets dolda fel i 10 år från det datum som köparen fick tillträde. Den som säljer ett hus bör därför upplysa husköparen om alla tänkbara fel och brister som man själv vet med sig att fastigheten kan ha.  

Om den som säljer huset inte lämnar ut all information om fastigheten som man själv känner till, alltså undanhåller viktig information från köparen, kan man ibland anses ha brutit mot sin så kallade upplysningsplikt. Säljarens upplysningsplikt omfattar såväl huset som marken, byggnader och installationer som hör till. Det kan till exempel handla om värmen i huset eller vitvarorna.

Köpare har också ansvar

Den som istället är den andra parten, köparen i en husaffär har också en långt gående undersökningsplikt. De här plikten innebär att köparen måste göra en grundlig och ingående besiktning. Han eller hon som köper huset ska noggrant undersöka hela fastigheten. Alltså huset med tillhörande mark, byggnader och installationer som rör elen i huset, värmen, vatteninstallationer, ventilation, en eventuell eldstad och tillhörande skorsten. Det är också upp till köparen att undersöka eventuell förekomst av radon i huset.

Så fungerar försäkring mot dolda fel

Säljaren kan försäkra sig mot dolda fel i hus som kan komma att upptäckas i efterhand. Det gör man genom att teckna en så kallad "dolda fel-försäkring" och fastighetsmäklaren kan ofta hjälpa till med det. Försäkringen går ibland även under namnet ”säljarförsäkring” eller ”överlåtelseförsäkring”.

Tanken med en sådan här försäkringen är i första hand att ge husets säljare ett rättsligt skydd vid eventuella krav från köparen om huset skulle visa sig ha just dolda fel som både säljare och köpare missat innan försäljningen. Den här typen av försäkring kan tecknas av säljare både vid försäljning av bofast hus och fritidshus.

Försäkringen skyddar säljaren mot köparens eventuella krav till viss del. Försäkringen betyder att försäkringsbolaget som säljaren har köpt skyddet åtar sig att träda in och reda ut vilket ansvar säljaren har. Om säljare och köpare skulle hamna i tvist med varandra kring dolda fel kan försäkringsbolaget företräda säljaren i domstol. Det är huvudpoängen med försäkringen. Om domstolen i slutänden ändå anser att säljaren är ansvarig för dolda fel i sitt gamla hus kan försäkringen täcka delar av kostnaden för att åtgärda felet.

Jurister – vanliga nischer

17 jan 2017

Många som blir jurister blir det inom en särskild nisch. Ju mer nischad juristen är, desto bättre kan denne troligtvis också just sitt område. Ett annat plus är ju att juristen ofta har ett särskilt intresse för nischen han eller hon arbetar inom. På så vis får ofta kunden bättre hjälp då en starkare glöd för målet kan göra att juristen anstränger sig lite extra. Att hitta en jurist inom ett särskilt område bör inte vara någon utmaning. Nischerna är många och det ofta finns det någon som kan ta sig an ett visst fall.

Asylrätt

Jurister inom asylrätt sysslar med att behandla asylsökningar från andra länders medborgare och statslösa människor. Som bekant handlar de här ansökningarna om att få stanna i Sverige, antingen under en längre eller kortare period, och det är juristens (inom asylrätt) uppgift att behandla dem.

Går du till en juristbyrå som har asylrätt som arbetsområde, är de inte sällan flerspråkiga. En flerspråkighet bland juristerna kan av naturliga skäl göra att den rättsliga processen flyter på bättre. Asylrätt är en relativt vanligt förekommande nisch. Idag finns ett en relativt hög efterfrågan på jurister inom asylrätt, inte minst eftersom många människor har sökt sig till Sverige de senaste åren.

Skilsmässoadvokater

Att jobba med skilsmässor är en annan vanlig nisch om man är jurist. En skilsmässoadvokat behandlar, som namnet så tydligt förklarar, ärenden relaterade till skilsmässor. Vid skilsmässor uppstår ofta många tvister och konflikter kring boende, om ägodelar och även om barn.

Ofta är det fördelaktigt med en jurist eller en advokat som jobbar i högt tempo vid sådana här typer av mål. Att de inblandande får en lösning på sina problem så fort som möjligt är viktigt så att de kan gå vidare. Är det barn med i bilden är det ännu viktigare. De bör ha klarhet var de ska bo, hos vem, och vilken skola de ska gå i. Att vara skilsmässoadvokat är en ganska smal nisch – ofta är det advokater och jurister inom familjerätt som arbetar med skilsmässor.

Affärsjurister

Affärsjuristers uppgift är att tillhandahåll rådgivning och information till företag och juridiska personer. Vanliga områden som är affärsjurist är specialist inom är kontrakt, avtalsrätt, associationsrätt och skatterätt. Affärsjurister kan lätt blandas ihop med så kallad bolagsjurister. Skillnaden är att en affärsjurist jobbar på en byrå som är frånskild företaget som biträds. En bolagsjurist brukar istället vara anställd av företaget i fråga.

Vid både stora och små affärstransaktioner, vid uppköp av andra aktörer eller vid försäljning av själva företaget, är det en affärsjurists uppgift att se till att allt går rätt till under de olika förloppen. Förutom det ska denne naturligtvis också ge rådgivning och annan relevant information till parterna.

Misstänkt för narkotikabrott? Anlita en advokat

14 jan 2017

Att vi alltid har använt oss av olika typer av stimuli för att varva ner, varva upp, få ett bättre sexliv eller för att komma i bättre form är något som medför ett väldigt diffust begrepp kring vad som ska kallas för narkotika och vad som inte ska göra det. Kort sagt; vad ska förbjudas och vad är det som tillåtas – är det rimligt att en joint marijuana ska klassas som ett narkotikabrott medan du utan tvekan kan köpa två flaskor vodka på Systembolaget och supa dig redlös?

En svår debatt helt klart – men vår lagbok är ganska tuff i det avseendet att ett bruk av narkotika ska straffas och det är också något som syns i statistiken. Just narkotikabrott är nämligen ett av de vanligaste brotten som sker i Sverige och här måste man göra skillnad dels på vilken drog det handlar om samt i vilken mängd denna förekommit. Man gör skillnad på eget bruk och överlåtelse samt vilken typ av mängd det hela handlar om i våra domstolar och man dömer efter olika straffskalor utifrån detta.

Hör du – som exempel på detta - att en arbetskamrat blivit dömd eller riskerar att dömas för ett narkotikabrott så behöver inte detta nödvändigtvis innebära att denne haft en större mängd kokain som han tänkt sig att sälja. Nej, mer troligt är att han kanske tagit någon drog på krogen och blivit upptäckt av en civilpolis.

Välj en erfaren advokat

Dock – och detta är viktigt vid ett narkotikabrott – så kan du tipsa denne arbetskamrat om en sak: välj en erfaren advokat för att få ett lindrigare straff. Alla döms väl rättvist och efter samma grunder? Nej, tyvärr inte, enligt vår erfarenhet - och i synnerhet inte vid narkotikabrott.

Det spelar nämligen stor roll varifrån du kommer, hur gammal du är, vilken drog det handlar om samt hur du ser ut och det bästa sättet att värja sig mot förutfattade meningar och mot att bli dömd på förhand är att anlita en advokat med stor erfarenhet, som till exempel denna. Tyvärr, ska vi här tillägga.

Du ger dig själv bättre odds genom att själv välja en advokat snarare än att låta rätten tilldela dig en sådan och detta oavsett vilken typ av narkotikabrott det handlar om.

Arvsrätt – ett tydligt sätt att klargöra vem som ärver

4 jan 2017

Att en anhörig avlider och hur man ärver efter denne regleras i vår svenska arvsrätt. Vi kan här säga att blodsband utgör den del av vår arvsrätt – men även andra faktorer; ekonomiska och sociala, spelar in. Det senare förklaras av att man ändrade lite i vår arvsrätt för att ge exempelvis en efterlevande make/maka en större skyddsställning gentemot de gemensamma barnen; primärt genom att denne skulle ha en chans (läs råd) att bo kvar i det gemensamma huset. Det här kallas skyddsvärd ställning och det är det tillägg som skapat mest trygghet då någon avlider. Hur ser då vår arvsrätt ut? Jo, om vi delar in arvingar i tre olika klasser samt i ordning så ser det ut som följer.

Första arvsklass. Här börjar vi med särkullsbarn. Om exempelvis den avlidne haft barn sedan tidigare med en annan partner så kommer dessa att få ut sin del av arvet direkt. Därefter följer maken/makan och sist i den här första arvsklassen är bröstarvingar; det vill säga barnen.

Andra arvsklass: här kommer den avlidnes föräldrar. Därefter syskon till den avliden och slutligen bröstarvingar till syskonen (alltså syskonbarnen).

Tredje arvsklass: Eventuella mor- och farföräldrar står överst på listan. Därefter så kommer farbröder, morbröder, fastrar och mostrar. Vår arvsrätt inkluderar dock inte kusiner.

Fjärde arvsklass: Skulle den avlidne sakna anhöriga – har man gått igenom samtliga arvsklasser och inte funnit någon arvinge – så går kvarlåtenskapen till den Allmänna Arvsfonden. Många verkar dock tro att detta är synonymt med att pengarna försvinner och går till statens kassa där de finansierar exempelvis viadukter, vägar och andra viktiga – men tråkiga – saker. Så är inte fallet; pengarna som går till den Allmänna Arvsfonden gör gott och de används bland annat för att motverka utanförskap i samhället. Här kan föreningar, organisationer och privatpersoner presentera idéer och ekonomiska medel för att realisera dessa idéer och omsätta dem till handling. En fin sista instans i vår svenska arvsrätt.

  • Här skulle många vilja se ytterligare ett tillägg. Gärna i den övre arvsklassen. För att förklara detta så ställer vi en fråga: vad säger vår arvsrätt om din parner avlider och där ni inte varit gifta? Ja, här kommer du som sambo endast att få ärva det som ni gemensamt köpt. Du har inte alls samma rättigheter och du har inte samma skyddsnät gentemot barn (eller andra arvingar) om du levt som sambo och där din partner avlider.

Det är något som man måste vara medveten om och då fler och fler personer i dagens Sverige väljer denna form av samlevnad så finns det således en viss risk att du – eller någon du känner – drabbas. Ett bra sätt (utöver det naturliga: att gifta sig) att kringå arvsrätt i detta fall är att skriva ett testamente tillsammans med sin sambo. 

Här kan man med fördel ta hjälp av en jurist så att alla ord och annat skrivs på ett tydligt sätt. Två vittnen – båda myndiga – krävs också för att testamentet i fråga ska vara giltigt.