Blogg

Sida 2

Vet mer om ensam vårdnad

24 jan 2018

Att föräldrar separerar är inget ovanligt, och ofta går det bra att dela upp vårdnaden de båda föräldrarna emellan. Det finns dock många fall där föräldrarna inte tycker likadant om hur upplägget med vårdnaden ska se ut. I vissa av de här fallen kan det bero på att den ena föräldern godtar gemensam vårdnad – medan den andra kräver att vara ensam vårdnadshavare och förmyndare.

Ensam vårdnad undviks gärna

Om föräldrarna sedan tidigare har gemensam vårdnad, och den andra föräldern vill få ensam vårdnad, krävs det väldigt mycket för att det här faktiskt ska ske. Om tvisten går till domstol tar man hänsyn till en rad olika faktorer. Bland annat:

 • Förekomst av hot och/eller våld
 • Missbruksproblematik
 • Bostad
 • Arbete
 • Ekonomi
 • Föräldrarnas sociala situation i allmänhet
 • Hur djup konflikten är mellan dem

Det är dock alltid barnets bästa som ska sättas främst. I en tvist är det just detta som är avgörande. Detta då samtidigt som man tar hänsyn till barnets behov, utveckling och ålder. Även om den ena föräldern är ensam vårdnadshavare, finns fortfarande barnets rätt till umgänge med föräldern som inte har det. Läs mer om detta nedan.

Barn har rätt till relation med båda föräldrarna

Som ovan nämnt är det barnets behov som sätts främst. I Sverige har barn rätt till en varaktig relation till båda sina föräldrar – inte bara den som har ensam vårdnad. Det här är en del i att det inte är föräldrarnas bästa som är avgörande, utan barnets.

När föräldrar har gemensam vårdnad löser man ofta detta genom växelvist boende. Det innebär till exempel att barnet bor hos en förälder en vecka i taget. När en förälder har ensam vårdnad, kan dock inte föräldern utan vårdnad räkna med att träffa barnet så mycket, och ofta.

I många fall är umgänget med föräldern utan vårdnad ganska sporadiskt förlagda. Det är inte ovanligt att umgänget till exempel sker varannan helg och varannan jul och nyår, samt ett antal veckor under sommaren. Ofta ingår föräldrarna i ett avtal som godkänns av socialnämnden i den kommun som barnet är folkbokförd i.

Det kan såklart hända att föräldrarna inte är överens och således inte kan ingå i ett dylikt avtal utan hjälp från rättsväsendet. En domstol kan fastställa hur ofta umgänget ska ske, då med barnets bästa som utgångspunkt. Ju yngre barnet är, desto kortare – men oftare – tillfällen ges till umgänge med föräldern utan vårdnad. Det här är dock inte hugget i sten, utan ses över vid varje enskilt fall.

Omgivningen dömer ett narkotikabrott hårt

15 jan 2018

En kväll ute på krogen, ett plötsligt felbeslut, en knackning på axeln, ett urinprov och plötsligt så är man stämplad som en knarkare. Det hela kan faktiskt te sig på ett sådant sätt och för en person som haft detta händelseförlopp utspelat i det verkliga livet så är det ofta det senare som är problemet. Man blir dels dömd för ett narkotikabrott rent juridiskt, men dels blir man ofta dömd av sin omgivning också; något som är värre då det ofta tar lång tid att tvätta av sig den stämpeln. I synnerhet om det handlar om en mindre stad. Där kan man lätt bli avfärdad som en pundare, som en langare eller som en knarkare – trots att det narkotikabrott man blivit dömd för varit ringa och inte kommit med någon högre straffsats än dagsböter och samhällstjänst. 

Säga vad man vill om narkotikabrott – det finns naturligtvis gråskalor även här; att ta lite kokain på en fest skiljer sig markant åt mot att smuggla – och sälja knark på en regelbunden basis. Men, ska inte en dömd person som avtjänat sitt straff för narkotikabrott kunna återvända till det normala och bli behandlad som personen i fråga blev innan domen?

Narkotikabrott är stigmatiserande 

Personer som blivit dömda för ett narkotikabrott upplever ofta att de har en längre väg tillbaka till samhället. Man får jobba hårdare för att bevisa sin pålitlighet, man får hela tiden förklara sig – vid exempelvis arbetsintervjuer – och man kan uppleva att vänner, släkt och bekanta vänder ryggen till istället för att ge den stöttning man behöver för att komma på fötter igen. 

Att jämföra med exempelvis en grov misshandel där många direkt förlåter och till och med kan se domen som någonting häftigt och en fjäder i hatten på den dömde. Vad är det som gör just ett narkotikabrott – ett ringa – så pass stigmatiserande? 

Misstänkta döms på förhand

Att vara misstänkt för ett narkotikabrott följer samma mönster. Tidningar kan skriva om brottet, de kan hänga ut personer med namn och de kan få allmänheten att agera domstol i en fråga som ännu inte fått rättslig prövning. 

Skulle du vara misstänkt för ett narkotikabrott och där ditt juridiska ombud lyckas bevisa din oskuld – ja, då är det ändå troligt att du kommer att tvingas dras med misstankar om en felaktig dom. Ingen rök utan eld. Så resonerar många gällande narkotikabrott. Det är bara att se på diverse kändisar som hamnat i en liknande situation för att förstå vad vi menar. 

Att var misstänkt är inte att vara skyldig och blir man dömd för ett narkotikabrott så har man också – genom böter, samhällstjänst eller fängelse – sonat sitt brott. Precis som vid alla andra andra typer av brott. Läs mer på narkotikabrott.nu.

Allvarligare brott ger rätt till offentlig försvarare

28 dec 2017

En av stöttepelarna som vårt demokratiska samhälle vilar på, handlar om att alla har rätt till en rättvis prövning i en rättegång. Ingen ska dömas på förhand; inför lagen ska vi alla vara lika.  I detta finns det även en viktig del i form av vilket försvar man som misstänkt eller åtalad har rätt till. Vid ett allvarligare brott har man alltid rätt till en offentlig försvarare och vilken advokat man väljer är ingenting som avgörs av storleken på sin egen plånbok. Detta är nämligen en viktig sak som skiljer demokratiska änder från hur icke-demokratiska länder ser på saken.

Skillnad på demokratiska och icke-demokratiska länder

I Sverige (och i övriga västvärlden där demokrati råder), kan du därför se en misstänkt mördare - som har noll tillgångar - välja en offentlig försvarare som exempelvis Leif Silbersky och se att denne mediale - och ytterst kompetenta advokat - sköter försvaret. Detta är möjligt då arvodet bekostas av staten och där advokaten i fråga får betalt oavsett hur utgången blir. Blir den misstänkte dömd i domstol så får hans offentlige försvarare betalt; anses han som skyldig så får advokaten sitt arvode bekostat. Skillnaden - och det är en viktig sådan - ligger istället i hur den misstänktes ekonomi påverkas av domslutet i fråga. Bedöms hen vara skyldig så kommer hen också att krävas på hela - eller delar av- beloppet; men av staten (inte av advokaten).

Skulle hen däremot frikännas så kommer hen heller inte att avkrävas på några pengar. Men, en offentlig försvarare får alltså betalt oavsett - något som alltså gör att vårt demokratiska rättssystem jämlikt sett till att  alla får samma möjligheter till ett bra försvar.

Välj en offentlig försvarare

En liten brasklapp finns det när det kommer till en offentlig försvarare; att valet är fritt stämmer inte riktigt – det är nämligen domstolen som beslutar om det och ger det slutgiltiga beskedet. Men du kan alltid påverka det genom att be en advokat ställa upp. Har du fått ett jakande svar, är det lättare för dig att få igenom ditt önskemål. Om vi säger att du, är misstänkt, och har valt en offentlig försvarare som tackat ja till uppdraget så har domstolen det sista ordet. Här brukar det sällan sättas käppar i hjulen; för det mesta så tillmötesgår man den misstänktes önskemål och det ska handla om extraordinära anledningar till varför man ska ge ett nekande svar om önskemål om offentlig försvarare.

En offentlig försvarare närvarar vid förhör och förhandlingar. Han kommer även att fungera som den primära kontakten med omvärlden. Välj en advokat med hög kompetens; men välj även en som du trivs med.

Jag vill betona ytterligare en sida som inte många tänker på: nämligen att känd inte alltid är synonymt med kompetens. Det val man har att göra som misstänkt är att välja en offentlig försvarare som kan hjälpa till att nå det slutliga målet: ett frikännande. Att då välja en offentlig försvarare enbart baserat på ett känt ansikte kan vara helt fel väg att gå. Jag anser att vana av liknande fall, erfarenhet samt personkemi ska anses som viktigare aspekter att basera valet på. Det handlar om en lång process från förundersökning till ett slutlig domslut - en offentlig försvarare kommer att vara en axel att luta sig mot genom hela resan. Och: i det stora hela så kommer advokaten i fråga att vara den egentliga kontakt som du har med omvärlden. Välj med omsorg - det är mitt råd. Om du som jag är intresserad av detta ämne, kan du läsa mer här.

Notarius Publicus hjälper dig med intygen

29 sep 2017

Om du funderar på att studera eller arbeta utomlands kan det hända att du behöver hjälp med att översätta dina betyg, arbetsintyg och andra dokument som krävs för att du ska kunna söka till ett universitet eller ansöka om tjänster med specifika krav.

Vilka intyg och dokument som krävs är olika från land till land. I vissa fall går det att få dokumenten översatta direkt av myndigheter eller skolor, men det är långt ifrån alla gånger det är möjligt. Då är det viktigt att du ser till att beställa professionella översättningar av de dokument som behövs. Att själv översätta blir sällan bra nog och du kommer att behöva intyg på att översättningarna stämmer. Här visar vi hur det går till att ta fram dokument som godkänns av din blivande skola eller potentiella arbetsgivare.

Ta hjälp av en professionell översättningsbyrå

Steg ett är att ta hjälp av en professionell översättningsbyrå i Stockholm. De ser till att dina betyg och intyg översätts enligt gällande standard och att de innehåller all den information som krävs i landet dit du planerar att börja studera eller arbeta.

Det är viktigt att du frågar efter en översättare som översätter just betyg och intyg. Att anlita någon som främst gör litterära översättningar blir inte bra. Det är viktigt att personen har kunskap om de formalia som krävs för denna typ av översättningar.

Notarius Publicus hjälper med intygen

När översättningarna är klara är det viktigt att du får intyg på att de stämmer överens med originalen. Detta görs av en så kallad Notarius Publicus. Detta är en advokat som har befogenhet att intyga att ett dokument är äkta samt att en översättning överensstämmer med originaldokumentet. Din Notarius Publicus måste givetvis ha kunskaper i det språk som talas i landet dit du ska, så fråga om detta i förväg innan du anlitar någon.

I somliga fall räcker det med ett intyg skrivet av Notarius Publicus, utan att en översättning görs. Detta kan du få information om från den skola du söker till eller fråga arbetsgivaren om det räcker med ett intygande att ditt dokument är det som du har uppgivit att det är.

När du har de dokument du behöver kan du skicka vidimerade kopior till skola respektive företaget du söker till. Sedan är det bara att vänta och hoppas på att du blir antagen som du önskat. Lycka till!

Vad händer när någon är misstänkt för brott?

20 sep 2017

Processen som sker om någon är misstänkt för brott kan skilja sig åt en del mellan olika fall, men är i grunden densamma. En faktor som gör att förloppet kan skilja sig åt är hur grovt brottet är. Vid grövre brott har den som är misstänkt för brott rätt till en offentlig försvarare, som ofta bekostas av allmänna medel. Det finns ingen absolut rätt att få försvararen betald av skattepengar, men ofta är så fallet.

Gripandet

När en person är misstänkt för brott som kan ge fängelse som påföljd, kan polisen gripa honom eller henne. Polisen kan sedan rådgöra med en åklagare huruvida den misstänkte ska anhållas eller inte. Om det finns skäl att tro att den som är misstänkt för brottet kommer att avvika eller försvåra utredningen kan ett beslut om häktning fattas.

Anhållande

Det är upp till åklagaren att bestämma om en misstänkt ska anhållas. Det gäller att personen på sannolika skäl är misstänkt för att vara skyldig till ett brott vars påföljd kan bli fängelse minst i ett år. Att någon är misstänkt på sannolika skäl innebär att det finns starka anledningar att tro att den som är misstänkt också är den som är skyldig till brottet.

Någon som är gripen kan även anhållas under den tid som åklagare och polis undersöker brottet. Det kallas utredningsanhållan och skiljer sig, inte minst vad gäller tiden, från en vanlig anhållan.

Häktning

I de fall som en åklagare beslutat om att anhålla någon måste densamma också lämna en framställan till domstolen. Det här kallas för häktningsframställan och innebär att åklagaren uttrycker en vilja om att domstolen ska besluta om häktning för den misstänkte i fråga.

Normalt behöver åklagaren lämna en framställan redan samma dag eller under dygnet därpå. I vissa fall kan åklagare vänta i upp till tre dygn innan en häktningsframställan lämnas in. Det är upp till domstolen, när de får in en häktningsframställan, att ha en förhandling redan samma dag eller senaste dygnet därpå. Under den här förhandlingen fattar domstolen ett beslut om den som är misstänkt för brottet ska häktas eller inte.

Senast ska häktningen ha skett innan fyra dygn efter anhållning. När den som är misstänkt för brott är häktad ska han eller hon befinna sig i häktet fram till dess att domstolen har fattat ett beslut, det vill säga gett en dom. I beslutet framgår då om personen ska bli fri att gå, eller om fortsatt häktning ska verkställas.

Efter häktning väntar:

 • Stämning och åtal
 • Rättegång och dom
 • Kriminalvård eller annat utfall

Vad innebär umgängesrätt?

29 aug 2017

När en av föräldrarna har fått ensam vårdnad har barnet rätt att umgås med föräldern som han eller hon inte bor med. Det här gäller alltid, även om föräldrarna har gemensam vårdnad också, men lagen om umgängesrätt kanske inte behöver tillämpas i praktiken i samma utsträckning då. I fall där ena föräldern har ensam vårdnad kan det ha desto större betydelse.

Det finns många olika sätt att lägga upp det för att barnet ska få tid att även umgås med den förälder som han eller hon inte bor med. Umgängesrätt är, som begreppet avslöjar, en rättighet reglerat i FN:s barnkonvention. Detta i likhet med att gå i skolan utan kostnad, ha rätt till tand- och sjukvård samt rätt till god fostran, trygghet och omvårdnad.

Aktuellt under skilsmässor

En punkt som av många anses vara bland den viktigaste är umgängesrätten. Barnet har rätt att spendera tid med båda sina föräldrar, undantaget om det skulle innebära att fara för barnets hälsa. I dylika fall ska det alltid ses till barnets bästa och umgängesrätten är något som väger tungt.

Vid skilsmässor kan umgängesrätten bli aktuell när det ska bestämmas hur barnet ska bo. Ett vanligt upplägg är att köra växelvist boende, det vill säga att barnet bor en vecka hos vardera förälder åt gången. Andra lösningar, ifall den ene föräldern flyttar långt bort, kan innebära att umgänget sker på lov och långa helger.

Enighet råder inte alltid

Ibland finns en hög konfliktnivå hos dem som har separerat. Således kan frågan om barnets boende ibland vara svår att lösa. Det här fordrar ofta juridisk hjälp och det finns sålunda många juristbyråer som specialiserar sig mot umgängesrätt och vårdnadsfrågor.

Barnet bör alltid kunna umgås med den andra föräldern i den mån det är möjligt. När geografiskt avstånd står i vägen brukar man lösa det på sätt som nämns ovan, att barnet får umgås med den utflyttade föräldern i den mån det är möjligt. Ibland står föräldrarnas oförmåga att samarbeta i vägen för barnets umgängesrätt och det är då inte ovanligt att hjälp krävs från juridiskt håll.

Kan gå till rätten

När det inte är möjligt för föräldrarna att komma överens, ens genom hjälp från andra, kan frågan till slut behöva avgöras i tingsrätten. Om du funderar på att kontakta tingsrätten finns anledning att på förväg ha talat med en jurist som kan biträda dig. Det är också bra att i förväg undersöka dina möjligheter till rättsskydd och rättshjälp ordentligt.

Två vanliga konflikter i samband med en skilsmässa

6 aug 2017

Att skiljas är i sak ingenting ovanligt; man träffas, men blir kära och man tror sig kunna leva resten av sina liv tillsammans – något som dock av någon anledning visar sig omöjligt varpå man belutar sig för att gå skilda vägar. Kort sagt, en skilsmässa är ingenting som man behöver känna någon större skam och skuld kring. Det är naturligtvis tråkigt att den person som man trott sig leva sitt liv med inte visat sig vara den rätta och en skilsmässa är därigenom alltid väldigt känslosam – men någon skuld behöver man inte känna.

Det är relativt vanligt med skilsmässor i Sverige och tyvärr så är det inte ovanligt att det uppstår infekterade konflikter i samband med dessa. Främst så rör dessa konflikter två områden och om vi nedan radar upp dessa så kan vi ge en liten förklaring till varför samt hur man på bästa sätt kan undvika- eller lösa dessa. Enligt följande:

 • Bodelning. I samband med en skilsmässa så ska makarna genomföra en bodelning och det innebär att man samlar alla tillgångar och skulder i en pott. En bodelning är av den anledningen lätt att förstå varför konflikt kan uppstå. Det är svårt att veta vem som ska ha rätt till vad, någon kan försöka undanhålla tillgångar och ett privat sparande från den andre och rent känslomässigt så kan en bodelning vara ytterst svår. Kort sagt; vem ska bo kvar i huset, vem ska ha bilen, vilket värde har dessa, vem ska ha alla tavlor, vad gör vi av båten, sommarstugan och möblerna? En bodelning kan dessutom vara svår att begripa rent juridisk och det kan vara svårt att veta vad man som ska ingå. Lösningen? Vi rekommenderar att man tar juridisk hjälp vid en bodelning och detta egentligen oavsett om man skiljs åt som vänner eller som ovänner.
 • Vårdnadstvist. Denna konflikt är än värre än en konflikt vid en bodelning då denna handlar om vårdnaden om barnen. Lösningen här är ofta samtalet i kombination med tiden. Kort sagt; ligger det inga uppenbara skäl – missbruk, kriminalitet, pedofili, incest, grav psykisk sjukdom – bakom en ansökan om ensam vårdnad så brukar ett så kallat samarbetssamtal sanktionerat av familjerätten hjälpa. Varje kommun i Sverige är enligt lag tvingade att erbjuda samarbetssamtal i samband med en vårdnadstvist och där man sitter ned – tillsammans med sitt juridiska ombud; ett sådant behövs även vid en vårdnadstvist – och hittar en lösning gällande vårdnaden. En bra väg som ofta faller synnerligen väl ut och förhindrar många vårdnadstvister att nå Tingsrätten.

En vårdnadstvist kan skada barnen

4 aug 2017

Att man vid en skilsmässa kan uppleva att man blivit sviken och att man känner att man på något sätt vill hämnas sin forne partner är i sak inget ovanligt. Det vill säga; står man på andra sidan av exempelvis en otrohet och ser hur den person man trott sig spendera livet tillsammans med plötsligt träffar någon annan och vill skiljas kan gör att man agerar väldigt irrationellt och låter känslorna tala snarare än sitt sunda förnuft.

Något som i många fall är en farlig väg att gå och speciellt om det vapen man har för hämnd innebär att man inleder en vårdnadstvist. Det vill säga; man vill straffa sin forne partner och man göra detta genom att ansöka om ensam vårdnad. Det är tyvärr inte ovanligt att just hämnd och svek ligger till grund för att en vårdnadstvist påbörjas och det är helt fel väg att gå.

Kort sagt. De om drabbas primärt här är barnen som genom en vårdnadstvist kan få själsliga sår som de bär med sig genom hela livet. Man ska veta att barn inte är fullt utvecklade och att de kan börja tänka sig att en vårdnadstvist sker av exakt motsatta skäl – att ingen vill ha dem – och att det är nog tufft för ett barn att föräldrarna skiljer sig. Inleds det utöver det också en vårdnadstvist – ja, då har man en dubbelt så tuff period framför sig. För; en vårdnadstvist och lösningen på en sådan är ingen process där ett beslut sker lättvindigt och det krävs ofta en väldigt lång tid innan det fattas ett beslut.

Inled inte en vårdnadstvist i syfte att hämnas 

Från statens sida så ser man helst att det även efter en skilsmässa ska vara fortsatt gemensam vårdnad om barnen och man gör det av den anledningen att en kontakt med båda föräldrarna i de flesta fall är bäst. Det ska således mycket till för att vinna en vårdnadstvist och av den anledningen så bör man tänka ett extra varv som förälder.

 Menas här; är otrohet verkligen ett bevis på att min forne make inte är lämplig att ta hand om barnen? Svaret här är ofta nej och det är exakt dit vi vill komma. Inled inte en vårdnadstvist för att hämnas; det skadar alla inblandade och framförallt så skadar det barnen.

Läs Mer hos en professionell advokat.

 

En vårdnadstvist är svår att lösa

13 jul 2017

Det finns alltid en risk att barnen hamnar i kläm då föräldrarna skiljer sig och påbörjar sina nya liv i varsitt hem. Det behöver heller inte uppkomma problem i samband med skilsmässan, utan dessa kan komma efter några år. Det vill säga – en förälder kanske vill flytta till en annan stad och ta barnen med sig vid flytten; ett faktum som försvårar umgänget med den andra. Vidare så kan den ene föräldern tycka att den andre missköter sina åtaganden eller att barnen far illa i hemmiljön som denne erbjuder. Det är i liknande fall som det ofta slutar med en vårdnadstvist.

Innan vi fortsätter här så ska vi peka på några detaljer där en vårdnadstvist måste äga rum och där den ene föräldern ska tilldömas ensam vårdnad – utan någon som helst tvekan. Om en förälder visar upp något av följande i sin personlighet så är det bästa för barnen att vårdnaden tillfaller den andre: missbruk, våld i hemmet, pedofili, grov kriminalitet, grava psykiska problem (med risk för barnens hälsa) eller där det finns risk för barnen att bli kidnappade till exempelvis ett annat land.

Där har vi klara anledningar till en vårdnadstvist. Men – om vi fortsätter med de vi ovan nämnde och säger att en förälder vill flytta till en annan stad och anser att det bästa för barnen är att hon har ensam vårdnad. Något den andre – pappan – motsätter sig varpå man alltså inlett en vårdnadstvist. Båda föräldrarna här kommer att anlita varsitt ombud som specialiserat sig på familjerätt i allmänhet och på vårdnadstvister i synnerhet, något som alltid ger en fördel.

Hur ser det då ut – kommer dessa två direkt att gå upp i Tingsrätten där man beslutar om hur den framtida vårdnaden om barnen ska se ut? Nej, och det här gäller de flesta typer av en vårdnadstvist. De flesta löser man nämligen innan och detta genom ett så kallat samarbetssamtal.

Ett samarbetssamtal kan lösa en vårdnadstvist

Varje kommun i Sverige och familjerätten där är nämligen  enligt lag tvungen att erbjuda detta samarbetssamtal där föräldrarna – tillsammans med ombuden och personal från familjerätten – får sätta sig ned och diskutera fram en lösning. Det kan bli ett samtal – det kan bli tio sådana och likaväl kan det – om konflikten är väldigt infekterad – inte bli något samarbetssamtal över huvudtaget. I säger här att just denna vårdnadstvist och det samarbetssamtal som erbjuds bär frukt.

Föräldrarna kommer överens om en fortsatt gemensam vårdnad; men man justerar tiden där barnen ska vara hos respektive förälder. Barnen kommer här att flytta med mamman till den nya staden – men de kommer att spendera två helger i månaden samt lejonparten av alla lov hemma hos sin pappa. Tiden är inte avgörande gällande vårdnaden. Den går att disponera enligt föräldrarnas önskemål – förutsatt att de kommer överens. Ett samarbetssamtal brukar lösa en vårdnadstvist förvånansvärt ofta.

Varje fall är unikt

20 jun 2017

Alla rättsfall är unika av något slag, även när det kommer till frågor inom familjerätt. I begreppet Familjerätt så ingår bland annat; samboförhållanden, äktenskap, föräldraskap och dödsfall. Bland annat så säger reglerna hur tillgångar och skulder ska fördelas vid en eventuell separation och vid dödsfall. Annat som omnämns inom familjerätten är vårdnadsfrågor om barn när föräldrarna själva inte kan komma överens.

Vid separation - Barnets bästa går först

Om ett par väljer att gå skilda vägar så är det inte alltid smärtfritt. Det finns några stora frågor som måste lösas: vart ska barnet bo? Pendla varannan vecka? Ska någon av parterna ha full vårdnad? Det kan även uppstå frågor kring umgängesrätt och underhållsbidrag. Barnets bästa ska alltid vara i första rummet, även om det kan vara svårt. För att göra det lite lättare så kan du anlita en advokat som är specialist på just familjerätt. Det kan vara riktigt tufft att inte komma överens med någon man delat allt med, bara för man går skilda vägar. Som förälder är det lätt att glömma bort barnets bästa vid en separation och just därför är det viktigt med hjälp utifrån.

Unika omständigheter

Varje familjerätts-fall är unikt och det är mycket som påverkar hur utfallet blir. I de bästa scenariot så kan föräldrarna själva komma överens, men när det inte går kan båda anlita varsin advokat som hjälper till att medla. Om detta inte går så kan man ta upp fallet i domstol. Som advokat önskar man alltid att parterna kan komma överens utan domstol. Att gå till domstol är extremt jobbigt och barnets bästa kan komma i skymundan, bara för att föräldern vill vinna mot den andra parten.

Vad vill barnet?

Skilsmässor och uppbrott kan vara extremt jobbiga för barn. Därför är det alltid viktigt att inte visa barnet hur man känner för den andra föräldern. Det kan göra barnet oerhört förvirrat och ledset. Håll ut, för till slut så löser det sig. Barnet ska fortfarande få det bästa från sina föräldrar, även om det är från varsitt håll. Om barnet är över 12 år så ska barnet få ha en talan om vilken förälder den föredrar att bo hos. Det kan vara jobbigt att bli bortvald som förälder, men barnet är ändå så pass stor att dess talan inte kan blundas för. Barnet vet mycket väl vad som händer och har ett jobbigt beslut framför sig. Ofta kan barn känna skuldkänslor för att välja en förälder framför den andra, men barnet måste få stöd i sitt beslut. Det viktigaste när det kommer till juridiska frågor om barn är att barnet får känna att någon lyssnar.

Är ensam vårdnad verkligen att föredra?

19 jun 2017

Då det kommer till en skilsmässa så finns det inga universalmetoder som kan tillämpas och som gör att allting blir bra. Det finns alltid stora känslor inblandade, känslor som kan ställa till det och skapa konflikter som blir svåra att lösa. Skälen till varför man skiljer sig är varierande och oavsett om det handlar om att kärleken tagit slut, att den uppstått på annat håll, att någon träffat en annan eller om man helt enkelt vuxit ifrån varandra så finns det vissa praktiska saker som måste skötas.

Kort sagt; vid en skilsmässa så måste man ordna upp kring vem som ska ha vad, vem som ska bo kvar – om någon ska göra det – och hur mycket man ska köpa ut den andre för. Vidare så ska man även dela upp saker som bil, sommarstuga, båt och andra saker som man gemensamt köpt. Man ska – förenklat, men inte desto mindre sant – dela upp det liv man levt tillsammans och detta inkluderar, tyvärr, även barnen.

Det är nämligen så att vid en skilsmässa så fortsätter vårdnaden av barnen att vara gemensam och det brukar så också förbli. De flesta par fortsätter att ha gemensam vårdnad och där man delar upp ansvaret av barnen och låter dessa bo enligt överenskommen tid hos respektive förälder.

Men: i andra fall - och ibland långt efteråt – så blir det tyvärr så att föräldrarna inte alls kan enas, där den ene föräldern stämmer den andra (som motsätter sig) och ansöker om ensam vårdnad om barnen. Det är också det absolut värsta scenariot – inte ensam vårdnad i sak – och exemplet på en konflikt i samband med en skilsmässa.

Vårdnadstvist ger känslomässiga sår

Att någon ansöker om ensam vårdnad innebär nämligen inte att denna får detta – naturligtvis – utan detta måste alltid prövas och det som denna process kallas för är vårdnadstvist. En vårdnadstvist till följd av en ansökan om ensam vårdnad är svår att lösa, den tar tid och den riskerar alltid att i första hand skada barnen.

En vårdnadstvist är något som man av den anledningen ska inleda om man har ordentligt på fötterna och inte av triviala (i sammanhanget, naturligtvis) skäl såsom svartsjuka, hämnd eller avund. Man får agera utifrån barnens bästa och den lösningen är ofta en fortsatt gemensam framför ensam vårdnad. Naturligtvis så säger vi inte att ensam vårdnad inte ska tilldelas – i många fall är detta den enda lösningen. Det vi säger är att en vårdnadstvist är en period som verkligen kan skada barnen och ge dem känslomässiga sår att bära genom hela livet.

Läs mer på http://www.ensamvårdnad.net/

 

Att utbilda sig till jurist

31 maj 2017

Vill man arbeta som jurist, till exempel som brottmålsadvokat eller åklagare, bör man ha en examen från juristprogrammet. Juristprogrammet finns på ett flertal universitet runt om i landet. Det finns även privata utbildningar, bland annat utomlands, men dessa anses vara en mycket mer osäker väg att gå om man vill arbeta med juridik i Sverige.

I dagsläget finns det sex lärosäten som erbjuder den kvalitet på juristutbildningen som krävs för att det slutligen kan leda fram till en juristexamen. Utbildningarna har även kurser i bland annat civil-, finans-, straff-, processrätt och internationell rätt. Det här gör de svenska juristutbildningarna till bra grunder att stå på för den som vill arbeta som jurist, oavsett om det är brottmålsadvokat, skilsmässojurist eller någon annan typ av jurist man vill bli.

Att studera juridik

Juristprogrammet är fyra och ett halvt år långt och omfattar 270 HP. Efter genomförd utbildning behöver man även göra notarietjänstgöring om man vill arbeta som advokat, domare, åklagare eller kronofogde. Vill man arbeta i rättegångar, som brottmålsadvokat till exempel, behöver man alltså göra detta.

Vissa väljer att ta kurser som affärsjuridik eller rättsvetenskap för att sedan kunna få anställning i en position som i någon menig är juridisk. För att göra notarietjänstgöring behöver man dock just en juristexamen, vilket dessa kurser inte ger. Den stora skillnaden är att juristutbildningen är betydligt bredare och täcker fler områden än dylika kurser. Givetvis kan dessa kurser ändå vara nyttiga på andra sätt.

De juristutbildningar som leder till en examen inom juridik består bland annat av:

 • Straffrätt
 • Konstitutionell rätt
 • Förvaltningsrätt
 • Internationell rätt

Olika områden att rikta in sig på

Jurist är ett väldigt brett yrke, och det finns många olika inriktningar man kan välja mellan. Går man juristutbildningen får man dock en grundutbildning först, och väljer ett område som man är intresserad av först i de senare delarna av utbildningen. Några vanliga typer av jurister är till exempel:

Arbetsmarknaden studenterna möter

Arbetsmarknaden för jurister anses vara i balans. Antalet jurister möter ungefär den efterfrågan som finns. Sedan kan det givetvis skilja sig mellan olika områden och typer av jurister. En brottmålsadvokat kanske har lättare att få jobb än en advokat inom miljörätt, till exempel.

Överlag förutspår Arbetsförmedlingen att efterfrågan på jurister väntas vara stor den närmsta framtiden. Det här gäller både i offentlig och privat sektor. Antalet arbetstillfällen väntas dessutom öka.

Något som de poängterar är att medelåldern hos jurister är ganska hög, vilket medför att det krävs ett förhållandevis stort flöde av nyutexaminerade jurister för att täcka upp de som går i pension. Samtidigt är det just många som examineras från landets lärosäten varje år.

Två lagar som reglerar omhändertagande och kritiken mot dem

30 apr 2017

Sverige är ett förhållandevis rättssäkert land. I internationella undersökningar och listor hamnar Sverige allt som oftast i botten när det handlar om förekomst av korruption. Någon i Sverige som blir anklagad för ett brott har rätt till ett offentligt biträdande, men det går också att välja advokat själv.

Till exempel kan man leta upp en LVU advokat om det är ett mål om just vård av unga som det är frågan om. Precis som man kan välja en LVU advokat, kan man även hitta skilsmässojurister och bolagsjurister, allt beroende på vad det är man behöver hjälp med.

Lagar om omhändertagande blir ofta omtvistade. Många anser att de är öppna för tolkning i hög grad jämfört med andra lagar. Det här kan bädda för att omhändertagna känner sig orättvist behandlade, eller att de som tillämpar lagen i praktiken gör vad andra skulle säga är en felbedömning.

LOB

LOB, lagen om omhändertagande av berusade personer, innebär att polis och ordningsvakter ges rätten att omhänderta berusade personer. Lagen gäller ifall personen är så pass berusad att den inte kan ta hand om sig själv, eller om han eller hon utgör en fara för sig själv eller för andra runt omkring. I de fall en ordningsvakt står för omhändertagandet, ska personen snarast möjligt överlämnas till polis.

Den här lagen har fått en del kritik. Till exempel är det många som menar att lagen inte är rättssäker då poliser och ordningsvakter kan tolka, och därmed även tillämpa, lagen på ett sätt som inte var intentionen när den stiftades. Kort sagt menar kritiker att den som omhändertas enligt lagen riskerar att bli orättvist behandlad.

LVU

LVU, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, är en annan lag som reglerar omhändertagande av människor. Lagen tillämpas främst när det handlar om personer under 18 år. I vissa fall, om det är fråga om ett så kallat beteendefall, kan lagen även tillämpas om den unge fyllt 18, men inte 20. Detta ifall det anses vara ett bättre alternativ än annan vård.

LVU är en lag som berör många. I Sverige, och i andra länder med liknande lag, finns det jurister och advokater som specialiserar sig på just LVU. En advokat med fokus på LVU får ofta bistå klienter i rättsliga processer där LVU har tillämpats.

Även LVU har, precis som LOB, fått en del kritik. Till exempel menar många att ett omhändertagande enligt LVU görs alltför lättvindigt. Annan kritik som har först fram antyder att det finns en övertro på en fosterfamiljs förmåga att ersätta den ursprungliga familjen.

Samtidigt finns kritik som menar att LVU inte tillämpas tillräckligt. I praktiken blir det ofta en svår lag att tillämpa. Medan vissa anser att ett omhändertagande enligt LVU är berättigat, kanske andra inte gör det. I tvister händer det ofta att en advokat inom LVU, eller annan jurist på området, får hjälpa till.

Här kan du läsa mer om LVU.

 

Ensam vårdnad är vanligare än man tror

14 apr 2017

Först och främst ska vi här reda ut lite vad ensam vårdnad innebär och är. Om vi säger att ett barn föds och två – naturligtvis – föräldrar finns då kommer modern att ha ensam vårdnad om barnet och detta om föräldrarna i fråga inte är gifta. Är dessa föräldrar gifta så har de gemensam vårdnad och modern har alltså i ett sådant fall ingen ensam vårdnad. Naturligtvis kan detta även ändras och även fadern i ett vanligt samboförhållande kan få rätt till gemensam vårdnad tillsammans med modern och här måste de båda ansöka om detta hos berörd myndighet – något som inte alls är krångligt och inte brukar inne bära några problem.

Man fyller i stort sätt i en blankett, får denna godkänd och därefter har denna ensamma vårdnad förvandlats till en gemensam. Det är bara att tänka på hur många som i dagsläget lever i ett samboförhållande och skaffar barn för att förstå hur vanligt detta är och varför det är – och ska vara – så enkelt att lösa så att även fadern blir inkluderad i vårdnaden om sitt barn. Det är alltså en vanligt förekommande detalj som man dock ska tänka på som förälder – se till att fylla i denna ansökan, annars har modern per automatik ensam vårdnad. Något som inte behöver innebära så mycket egentligen men som kan vara skönt att veta. Man är ju trots allt två om ett barn, eller hur?

Ensam vårdnad på lösa grunder

Det vi menar med att det är vanliga med ensam vårdnad i det här fallet handlar dock om när ett gift par ska skiljas och inte kan komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet – här menar vi alltså en vårdnadstvist och dessa har tyvärr blivit vanligare under senare år. Här handlar det alltså om att två stycken före detta partners bråkar om vem som ska ha ensam vårdnad, inte kan komma överens och där en domstol måste besluta om vem som är mest lämplig. Sådana fall har alltså ökat under senare år och här ska men veta att vissa av dessa är fullständigt nödvändiga också – vi ska inte dra alla vårdnadstvister över en kam.

Det kan i sådana fall handla om att exempelvis fadern visat sig ha drogproblem, lider av psykisk ohälsa eller håller på med grov kriminalitet – vid dessa fall är det naturligt att mamman ansöker om ensam vårdnad och detta för att sådana miljöer inte är lämpliga för barn. Dessa vårdnadstvister måste alltså ske då de är för barnets absolut bästa. Det är dock de andra som måste upphöra och begränsas – de som inträffar enbart med hämndbegär inblandade.

Det vi menar med detta är att kanske en av föräldrarna varit otrogen och att den andra – för att straffa – ansöker om ensam vårdnad av barnet. Dessa har tyvärr blivit allt vanligare och förekommande och här menar vi att det bara tar onödig plats i våra domstolar och att det dessutom – i värsta fall – kan vara så att ensam vårdnad tilldöms på så vaga grunder som faktiskt en otrohetsaffär är. Visst, ett moraliskt förfall i sig förvisso, men kanske inte en grund för att den andra parten ska tilldömas ensam vårdnad, eller hur?

Dolda fel i hus – vad gäller?

6 feb 2017

Ibland upptäcks fel i ett hus först en tid efter att försäljningen är genomförd. Fel som inte upptäcks redan vid köpet kan anses vara ett dolt fel. De felen är det säljaren som ska ansvara för. I den så kallade Jordbalken 4 kap 19 § framgår vilket ansvar säljaren har och i vilka fall reglerna i Jordbalken gäller.

Som säljare av ett hus har man ansvar för husets dolda fel i 10 år från det datum som köparen fick tillträde. Den som säljer ett hus bör därför upplysa husköparen om alla tänkbara fel och brister som man själv vet med sig att fastigheten kan ha.  

Om den som säljer huset inte lämnar ut all information om fastigheten som man själv känner till, alltså undanhåller viktig information från köparen, kan man ibland anses ha brutit mot sin så kallade upplysningsplikt. Säljarens upplysningsplikt omfattar såväl huset som marken, byggnader och installationer som hör till. Det kan till exempel handla om värmen i huset eller vitvarorna.

Köpare har också ansvar

Den som istället är den andra parten, köparen i en husaffär har också en långt gående undersökningsplikt. De här plikten innebär att köparen måste göra en grundlig och ingående besiktning. Han eller hon som köper huset ska noggrant undersöka hela fastigheten. Alltså huset med tillhörande mark, byggnader och installationer som rör elen i huset, värmen, vatteninstallationer, ventilation, en eventuell eldstad och tillhörande skorsten. Det är också upp till köparen att undersöka eventuell förekomst av radon i huset.

Så fungerar försäkring mot dolda fel

Säljaren kan försäkra sig mot dolda fel i hus som kan komma att upptäckas i efterhand. Det gör man genom att teckna en så kallad "dolda fel-försäkring" och fastighetsmäklaren kan ofta hjälpa till med det. Försäkringen går ibland även under namnet ”säljarförsäkring” eller ”överlåtelseförsäkring”.

Tanken med en sådan här försäkringen är i första hand att ge husets säljare ett rättsligt skydd vid eventuella krav från köparen om huset skulle visa sig ha just dolda fel som både säljare och köpare missat innan försäljningen. Den här typen av försäkring kan tecknas av säljare både vid försäljning av bofast hus och fritidshus.

Försäkringen skyddar säljaren mot köparens eventuella krav till viss del. Försäkringen betyder att försäkringsbolaget som säljaren har köpt skyddet åtar sig att träda in och reda ut vilket ansvar säljaren har. Om säljare och köpare skulle hamna i tvist med varandra kring dolda fel kan försäkringsbolaget företräda säljaren i domstol. Det är huvudpoängen med försäkringen. Om domstolen i slutänden ändå anser att säljaren är ansvarig för dolda fel i sitt gamla hus kan försäkringen täcka delar av kostnaden för att åtgärda felet.

← Äldre inlägg